2015 Georgia CodeTitle 19 – DOMESTIC RELATIONSChapter 6 – ALIMONY AND CHILD SUPPORTTArticle 1 – GENERAL PROVISIONS§ 19-6-28 – Enforcement of orders; contempt; delivery of rule nisi by mail; rule nisi form

GA Code § 19-6-28 (2015) What’s This?

(a) Kromě dalších pravomocí uvedených v této kapitole je soud oprávněn uložit odpůrci podmínky, které považuje za vhodné k zajištění splnění svých příkazů, a zejména je oprávněn potrestat odpůrce, který poruší jakýkoli příkaz soudu, ve stejném rozsahu, jaký je zákonem stanoven pro pohrdání soudem v jakékoli jiné žalobě nebo řízení, které může soud projednat. Jakékoli řízení o splnění příkazu podle této pravomoci je součástí základní žaloby a návrh na takový výkon nepředstavuje podání nové žaloby ani nevyžaduje zaplacení nového poplatku za podání žaloby.

(b) V každém řízení o výkonu dočasného nebo trvalého přiznání výživného nebo výživného na dítě zabavením pro pohrdání soudem může navrhovatel doručit návrh a rozhodnutí o nepřiznání výživného zasláním kopie návrhu a rozhodnutí o nepřiznání výživného poštou první třídy s předplaceným poštovným odpůrci na jeho poslední známou adresu spolu se dvěma kopiemi oznámení a potvrzení, které v podstatě odpovídají formuláři uvedenému v písmenu c) tohoto oddílu zákoníku, a zpáteční obálkou s předplaceným poštovným adresovanou odesílateli. Pokud je doručení tímto způsobem dokončeno potvrzením o doručení, navrhovatel předloží soudu potvrzení odpůrce; toto podání představuje zpětné doručení. Pokud navrhovatel neobdrží potvrzení o doručení podle tohoto pododdílu do deseti dnů ode dne odeslání, oznámí to soudnímu úředníkovi a složí zálohu na náklady na doručení a doručení takové výzvy se provede podle oddílu 9-11-4 zákoníku. Náklady na takové doručení účtuje soudní úředník odpůrci, ledaže odpůrce po návrhu a slyšení soudu prokáže, že existuje závažný důvod, proč by takové osobě neměly být účtovány. Návrh na přiznání výživného se odpůrci doručuje s oznámením, které obsahuje určité datum jednání, které nesmí být později než 30 dnů ode dne doručení návrhu, ledaže soud shledá závažné důvody pro pozdější datum; v takovém případě může být lhůta pro jednání prodloužena až o 30 dnů.

(c) Formulář pro oznámení a potvrzení podle písmene b) tohoto oddílu zákoníku musí být v podstatě následující:

U SUPERIOR COURT OF COUNTY STATE OF GEORGIA

)

Žalobce )

) proti ). Občanskoprávní žaloba

) Spis č.

)

)

žalovaný )

RULE NISI UPOZORNĚNÍ A PŘIHLÁŠENÍ

Na adresu: (vložte jméno a adresu osoby, které má být doručeno)

Přiložený návrh a pravidlo nisi se doručují podle Úředního zákoníku Georgie, oddíl 19-6-28.

Musíte vyplnit část tohoto formuláře týkající se potvrzení a odeslat jedno vyhotovení vyplněného formuláře odesílateli do deseti dnů od data odeslání, které je uvedeno níže.

Potvrzení musíte podepsat a datovat. Pokud je vám doručováno jménem jiné osoby a jste oprávněni přijímat soudní obsílky, musíte pod svým podpisem uvést své oprávnění.

Pokud tento formulář nevyplníte a nevrátíte odesílateli do deseti dnů, budete vy nebo strana, jejímž jménem je vám doručováno, povinni uhradit veškeré náklady vzniklé při doručování předvolání a stížnosti jiným zákonem povoleným způsobem, ledaže by byl prokázán závažný a dostatečný důvod pro opak.

Pokud tento formulář vyplníte a odešlete, musíte se vy nebo strana, jejímž jménem se vám doručuje, dostavit a prokázat, proč byste neměli být obesláni pro pohrdání soudem ve lhůtě požadované přiloženým pravidlem nisi.

Pod trestem křivé přísahy prohlašuji, že toto oznámení a potvrzení o přijetí bude odesláno níže uvedeného dne.

Podpis

Datum odeslání

POTVRZENÍ O PŘIJETÍ NÁVRHU A ŽALOBY

Pod trestem křivé přísahy prohlašuji, že jsem obdržel/a kopii návrhu a rule nisi výše uvedeným způsobem na adrese (vložte adresu).

Podpis

Tištěné jméno podepisující osoby

Oprávnění k přijímání písemností

Datum odeslání

(d) Doručení podle písmen b) a c) tohoto oddílu zákoníku doplňuje jakýkoli jiný způsob doručení stanovený zákonem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.