Co je to vnitřní prostředí ? Definice a 11 faktorů

Význam slova prostředí je okolí nebo oblast, kde probíhá nějaká činnost. V organizaci probíhají různé akce a několik zaměstnanců spolupracuje na dosažení společného cíle. Prostředí také ovlivňuje činnost managementu a zaměstnanců. Existují především dva typy prostředí, jako je vnitřní prostředí a vnější prostředí, které ovlivňují organizaci.

V tomto článku se dozvíte, co je to vnitřní prostředí, definice vnitřního prostředí a hlavní faktory vnitřního prostředí.

Vnitřní prostředí organizace je tvořeno různými prvky, jako je vedení organizace, zaměstnanci organizace, filozofie organizace a cíle & záměry organizace.

Obsah

Int. Definice prostředí

Vnitřní prostředí organizace lze definovat jako prostředí, které se skládá z různých faktorů, jako jsou lidské zdroje, hodnotový systém organizace, fyzické zdroje, organizační struktura, poslání a cíle organizace. Vnitřní prostředí ovlivňuje nejen činnosti a volby zaměstnanců, ale také chování zaměstnanců v organizaci.

Tyto faktory ovlivňují chování lidí pracujících v organizaci a také ovlivňují jejich schopnost rozhodovat se. Například v tradiční organizaci je vztah mezi manažery a zaměstnanci přísný. Manažer vydává svým podřízeným pouze příkazy a očekává, že budou vykonávat svou práci podle zadání, zatímco v moderní organizaci je vztah mezi manažerem a jeho asistenty poněkud shovívavý. Manažer svým zaměstnancům nejen přiděluje práci, ale také jim dává příležitost, aby zůstali u svého názoru a kariérně rostli.

Různé faktory organizace ovlivňují její vnitřní prostředí a vnitřní prostředí organizace řídí chování manažerů a zaměstnanců pracujících v organizaci.

V následující části se seznámíte s různými faktory, které tvoří vnitřní prostředí organizace.

Faktory vnitřního prostředí

1. Vnitřní prostředí organizace. Organizační struktura

Organizační strukturou se rozumí způsob, jakým v organizaci následují informace. Organizační struktura organizace definuje složení představenstva, managementu a akcionářů. Struktura organizace ovlivňuje rozhodovací schopnost organizace. Čím více úrovní řízení v organizaci, tím větší prodlevy v rozhodování.

Příklad pokud má organizace tři úrovně řízení, pak jí bude trvat déle, než poskytne řešení problému, kterému čelí dělníci, ve srovnání s organizací s menším počtem úrovní řízení. Schopnost přijímat rychlá rozhodnutí je pro organizaci zásadní.

Úloha představenstva je zásadní při všech kritických rozhodnutích. Pro hladký chod organizace a dosažení jejích cílů jsou nutné praktické manažerské dovednosti. Kromě toho hraje představenstvo zásadní roli při navrhování politik organizace.

Tyto politiky dále ovlivňují přijímaná rozhodnutí týkající se růstu a fungování organizace. Odbornost a schopnost rozhodování managementu je pro úspěch organizace velmi důležitá.

2. Prostředí lidských zdrojů

Lidské zdroje jsou zaměstnanci a pracovní síla pracující v organizaci. Lidské zdroje jsou pro organizaci nejdůležitějším aktivem. Úspěch organizace závisí na lidských zdrojích organizace.

Způsob, jakým se zachází se zaměstnanci a jak se využívají jejich schopnosti, vypovídá o organizaci mnohé. V současné době talentovaní zaměstnanci rádi pracují v organizacích, kde mají možnost se rozvíjet.

3. Hodnotový systém

Hodnotový systém organizace je také znám jako filozofie organizace. Hodnotový systém organizace obsahuje pracovní postupy, kulturu, normy, klima a pracovní procesy organizace.

Hodnotový systém organizace určuje způsob, jakým organizace pracuje nebo jedná se svými zaměstnanci a zákazníky. Kromě toho hodnotový systém organizace také určuje, jak mají zaměstnanci organizace vykonávat své povinnosti. Svou práci by měli vykonávat tak, že zůstanou v rámci hodnotového systému.

4. Hodnotový systém organizace. Fyzické zdroje

Fyzickými zdroji se rozumí stroje, nástroje a veškerý další hmotný majetek organizace. Fyzické zdroje jsou významné pro úspěch organizace. Podnik s lepšími a modernějšími fyzickými zdroji má konkurenční výhodu před svými konkurenty.

Například organizace s automatizačním strojem může za dané období vyrobit více ve srovnání s organizací se stroji, které vyžadují ruční manipulaci. Z tohoto důvodu společnosti vždy hledají lepší mechanismy a často je aktualizují, aby mohly vyrábět více a generovat větší zisky.

5. Jaké jsou výhody strojů? Poslání a cíle

Poslání a cíle organizace hrají zásadní roli při rozhodování o budoucím postavení organizace a jejím místě na trhu. Podnikatelský plán je vypracováván a zdroje jsou využívány k dosažení cílů vnitřního prostředí organizace.

6. Podnikatelský záměr a cíle organizace. Firemní kultura

Firemní kultura organizace se také nazývá organizační kultura. Firemní kultura organizace definuje přesvědčení, hodnoty a předpoklady, kterými se řídí vedení a zaměstnanci organizace. Přispívá k identifikaci jedinečného sociálního a psychologického étosu organizace.

Organizační kultura organizace ovlivňuje vše od způsobu vzájemné interakce zaměstnanců až po způsob přijímání důležitých rozhodnutí v organizaci. Organizační kultura řídí způsob sdílení informací v organizaci.

7. Finanční a marketingové zdroje

Finanční zdroje definují příjmy nebo celkový kapitál organizace. Organizace s finanční stabilitou se může rozhodnout rozšířit své podnikání nebo může prozkoumat nové trhy. Zatímco pro organizace s omezenými finančními zdroji je náročné rozvíjet své podnikání.

8. Jaké jsou finanční zdroje? Plány a politiky

Plány a politiky organizace jsou vypracovávány za účelem dosažení cílů organizace a vytvoření disciplíny v organizaci.

9. Plány a politiky organizace. Firemní image

Firemní image znamená pověst organizace na trhu. Společnost s pozitivní firemní image přitahuje do organizace ty správné talenty.

10. Firemní image. Řízení práce

Řízení práce znamená, jak organizace zachází se svými zaměstnanci a dělníky. Způsob, jakým se v organizaci zachází se zaměstnanci, ovlivňuje na základě jejího vnitřního prostředí organizaci.

11. Způsob, jakým se v organizaci zachází se zaměstnanci a pracovníky. Technické možnosti

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.