Impulzivně-kompulzivní poruchy

Impulzivně-kompulzivní poruchy (ICSD) skrývají několik neuropsychiatrických stavů charakterizovaných nevhodným chováním, jehož základní patofyziologický substrát souvisí s maladaptivními impulzy a/nebo poruchou jejich kontrolního mechanismu. ICSD, mezi něž patří ADHD, obsedantně-kompulzivní porucha, Tourettův syndrom, drogová závislost, poruchy kontroly impulzů u Parkinsonovy nemoci, poruchy příjmu potravy nebo patologické hráčství, představují pro naši společnost velmi velkou zátěž. Každá z těchto ICSD je nozologickou jednotkou charakterizovanou specifickými klinickými konstrukty a symptomy, čímž se ukazuje, že maladaptivní kontrola impulzů se může projevovat v celé konstelaci různých abnormálních psychologických a behaviorálních procesů.
Stále více se však má za to, že ICSD představují různé behaviorální projevy překrývajících se základních neurobehaviorálních procesů neboli endofenotypů, o nichž se dlouho mělo za to, že mapují kontinuum od impulzivity ke kompulzivitě. Kromě pochopení mnohostranné povahy impulzivity a kompulzivity však nedávný vývoj jak na psychologické, tak na nervové/buněčné úrovni zpochybnil představu, že první z nich, charakterizovaná sklonem reagovat bez dostatečného rozmyslu nebo neschopností zastavit probíhající reakci, a druhá, charakterizovaná opakovaným rigidním maladaptivním perseverativním chováním, skutečně představují nepřekrývající se entity. Na každou ICSD se nyní skutečně pohlíží jako na chiméru specifických aspektů impulzivity a kompulzivity, jejichž nervový základ v kortikostriatálním okruhu se může částečně překrývat.
Výzvou pro současný výzkum je vstoupit do oblasti neboli personalizované medicíny pro ICSD, která je založena na identifikaci a pochopení způsobu, jakým různé aspekty impulzivity a kompulzivity interagují v etiopatogenezi a závažnosti různých ICSD, na psychologické, behaviorální a nervové úrovni, čímž se nabízí transnologický neurofyziologický rámec, v němž lze identifikovat jejich endofenotypy zranitelnosti.
Toto výzkumné téma si klade za cíl nabídnout současný stav oboru a spojit mezinárodní odborníky v oblasti klinického a preklinického výzkumu impulzivity a kompulzivity, aby se pokusili vymezit základní neuropsychologické procesy poruch kontroly impulzů v rámci translačního přístupu. Důraz bude kladen na přechod od impulzivity ke kompulzivitě a na podíl negativního posilování a maladaptivních návyků na rozvoji kompulzivních poruch.

Důležité upozornění: Všechny příspěvky k tomuto výzkumnému tématu musí spadat do působnosti sekce a časopisu, do kterého jsou zasílány, jak je definováno v jejich poslání. Frontiers si vyhrazuje právo nasměrovat rukopis vymykající se rozsahu do vhodnější sekce nebo časopisu v kterékoli fázi recenzního řízení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.