Securities Law Memo: Reg S vs. Rule 144A

X

Privacy & Cookies

Dette websted bruger cookies. Ved at fortsætte accepterer du brugen af dem. Få mere at vide, herunder hvordan du styrer cookies.

Got It!

Annoncer

Den amerikanske Securities Act af 1933, som ændret (den “Securities Act”), regulerer et udbud eller salg af værdipapirer fra en udsteder uden for USA. Securities Act forbyder udbud eller salg af sådanne værdipapirer i USA, medmindre en registreringserklæring vedrørende udbuddet er blevet indgivet til og erklæret effektiv af U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”). Ethvert ikke-amerikansk selskab, der udbyder værdipapirer til salg i USA, kan kun gøre det i henhold til en undtagelse fra registrering. En sådan undtagelse kan ske i henhold til Rule 144A, som et udbud af “restricted securities”. Et begrænset udbud i USA kombineres ofte med en ubegrænset placering af værdipapirer uden for USA i henhold til bestemmelserne i Regulation S. Nedenfor findes et grundlæggende resumé af Rule 144A, Regulation S, deres respektive salgsrestriktioner og nogle vigtige forskelle mellem disse to dele af Securities Act.

Rule 144A

Rule 144A i Securities Act (“Rule 144A”) er en safe harbor-bestemmelse, som giver en fritagelse fra registreringskravene i Securities Act. De værdipapirer, der kan videresælges i henhold til Rule 144A, er værdipapirer fra amerikanske og udenlandske udstedere, som ikke er noteret på en amerikansk værdipapirbørs eller noteret på et amerikansk automatiseret interdealer-noteringsystem. Undtagelsen gælder for videresalg af værdipapirer, og derfor kan enhver anden person end en udsteder påberåbe sig beskyttelsen i henhold til Rule 144A.

Den grundlæggende betingelse for at kunne påberåbe sig Rule 144A er, at videresalget af værdipapirer kun kan ske til kvalificerede institutionelle købere (“QIB’er”), som generelt er institutionelle, akkrediterede investorer, og som samlet set ejer og investerer mindst 100 mio. Den store mængde værdipapirer kombineret med institutionel viden giver QIB’er mulighed for at handle med værdipapirer uden en lige så høj standard for SEC-beskyttelse. I forbindelse med Rule 144A-udbud skal de videresolgte værdipapirer også (i) være af en anden klasse end værdipapirer, der er noteret på en amerikansk national værdipapirbørs, og (ii) må ikke være værdipapirer fra et open-end investeringsselskab, en unit investment trust eller et selskab, der skal være registreret i henhold til Investment Company Act of 1940. En videresælger og enhver, der handler på dennes vegne, og som sælger værdipapirer i henhold til Rule 144A, er også underlagt den betingelse, at vedkommende ikke må fremsætte tilbud til andre personer end dem, som vedkommende med rimelighed mener er QIB’er.

Regulation S

Regulation S i henhold til Securities Act (“Regulation S”) er en safe harbor-bestemmelse, som fastsætter de omstændigheder, under hvilke tilbud og salg af værdipapirer af SEC anses for at finde sted uden for USA. Hvis kravene i Regulation S er opfyldt, vil deltagerne i udbuddet være beskyttet mod ansvar i henhold til de amerikanske værdipapirlove.

Regel 903 i Regulation S regulerer udbud og salg af værdipapirer fra en udsteder og eventuelle respektive “tilknyttede selskaber” eller enhver person, der handler på vegne af de foregående. Reglen fastsætter salgsrestriktioner, som vil medføre, at en udsteder eller en tilknyttet virksomhed ikke længere vil være omfattet af “safe harbor”-fritagelsen i forordning S, og at de pågældende vil blive gjort ansvarlige. Regel 903 opstiller tre kategorier af udbud, som i vid udstrækning afhænger af udstederens status.

De grundlæggende krav i forordning S er, at et udbud skal være en “offshore-transaktion”, og at der ikke må være nogen “rettet salgsindsats” i forbindelse med udbuddet i USA. Et udbud eller salg af værdipapirer sker i en “offshore-transaktion”, hvis (i) udbuddet ikke er rettet mod en person i USA, og (ii) enten (A) køberen på det tidspunkt, hvor købsordren gives, befinder sig uden for USA, eller sælgeren og enhver person, der handler på dennes vegne, med rimelighed mener, at køberen befinder sig uden for USA, eller (B) transaktionen gennemføres i, på eller gennem et fysisk handelsgulv på en etableret udenlandsk værdipapirbørs, der er beliggende uden for USA. “Directed selling efforts”: enhver aktivitet, der iværksættes med henblik på, eller som med rimelighed kan forventes at have den virkning at påvirke markedet i USA for de værdipapirer, der udbydes i henhold til Regulation S, herunder indrykning af en annonce i en publikation med et almindeligt oplag i USA.

forskelle mellem Rule 144A og Regulation S

Den grundlæggende forskel mellem Rule 144A og Regulation S er, at værdipapirer i henhold til Rule 144A kun kan besiddes af QIB’er, hvorimod værdipapirer i henhold til Regulation S kan besiddes af alle ikke-amerikanske indehavere. Da Regulation S kun finder anvendelse på offshore-udbud og ikke kan sælges i USA, kan et sådant udbud ikke integreres med et Rule 144A-udbud. Det er dog ikke ualmindeligt, at et begrænset Rule 144A-udbud gennemføres samtidig med et ubegrænset offshore-udbud i henhold til Regulation S.

Reklamer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.