2015 Georgia CodeTitle 19 – DOMESTIC RELATIONChapter 6 – ALIMONY AND CHILD SUPPORTA Articles 1 – GENERAL PROVISIONS§ 19-6-28 – Enforcement of orders; contempt; service of rule nisi by mail; rule nisi form

Georgian lakikokoelma § 19-6-28 (2015) What’s This?

(a) Muiden tässä luvussa määriteltyjen valtuuksien lisäksi tuomioistuimella on valtuudet asettaa vastaajalle sellaisia ehtoja ja edellytyksiä, joita tuomioistuin pitää asianmukaisina varmistaakseen määräystensä noudattamisen, ja erityisesti sillä on valtuudet rangaista vastaajaa, joka rikkoo mitä tahansa tuomioistuimen määräystä, samassa laajuudessa kuin laissa on säädetty tuomioistuimen halventamisesta missä tahansa muussa kanteessa tai oikeudenkäynnissä, jonka tuomioistuin voi ottaa käsiteltäväksi. Kaikki tämän valtuuden nojalla aloitetut täytäntöönpanomenettelyt ovat osa käsiteltävänä olevaa kannetta, eikä täytäntöönpanoa koskeva hakemus merkitse uuden kanteen nostamista eikä edellytä uuden oikeudenkäyntimaksun maksamista.

(b) Menettelyssä, joka koskee elatusavun tai elatusavun väliaikaista tai pysyvää täytäntöönpanoa ulosmittauksen avulla, hakija voi antaa hakemuksen ja päätöksen tiedoksi postittamalla jäljennöksen hakemuksesta ja päätöksestä ensimmäisen luokan postilähetyksenä, jonka postimaksu on maksettu etukäteen, vastaajalle tämän viimeiseen tiedossa olevaan osoitteeseen yhdessä kahden jäljennöksen kanssa ilmoituksesta ja kuittauksesta, joka vastaa olennaisilta osiltaan tämän pykälän c alakohdassa määriteltyä kaavaketta, sekä postimaksullisessa palautuslähetyskirjekuoressa, jonka postimaksu on maksettu etukäteen ja joka on osoitettava lähettäjälle. Jos tiedoksianto tehdään täydelliseksi vahvistamalla tiedoksianto tällä tavoin, vetoomuksen esittäjän on jätettävä tuomioistuimelle vastaajan vahvistus, ja tällainen jättäminen katsotaan tiedoksiantotodistukseksi. Jos vetoomuksen esittäjä ei saa tämän alajakson mukaista tiedoksiantotodistusta kymmenen päivän kuluessa postituspäivästä, vetoomuksen esittäjän on ilmoitettava asiasta tuomioistuimen virkailijalle ja talletettava tiedoksiantokulut, ja haastehakemus on annettava tiedoksi Code Section 9-11-4:n mukaisesti. Tuomioistuimen kansliapäällikkö perii tiedoksiantokulut vastaajalta, jollei vastaaja esityksen ja kuulemisen jälkeen osoita tuomioistuimelle, että on olemassa pätevä syy, jonka vuoksi vastaajalta ei pitäisi periä kuluja. Elatusavun perimättä jättämistä koskeva hakemus on annettava vastaajalle tiedoksi ilmoituksella, joka sisältää varman päivämäärän kuulemiselle, joka on viimeistään 30 päivän kuluttua hakemuksen tiedoksiantopäivästä, jollei tuomioistuin totea perusteltua syytä myöhempään päivämäärään, jolloin kuulemisaikaa voidaan pidentää enintään 30 päivällä.

(c) Tämän pykälän b alakohdan mukaisen ilmoituksen ja kuittauksen lomake on olennaisilta osiltaan seuraava:

IN THE SUPERIOR COURT OF COUNTY STATE OF GEORGIA

)

Kantaja )

) v. ) ) Siviilikanne

) Asiakirjan nro.

)

)

Vastaaja )

SÄÄNTÖ NISI ILMOITUS JA TIEDOKSIANTO

To: (lisää tiedoksiannettavan henkilön nimi ja osoite)

Oheinen hakemus ja sääntö nisi annetaan tiedoksi Georgian virallisen lain (Official Code of Georgia Annotated) pykälän 19-6-28 mukaisesti.

Teidän on täytettävä tämän lomakkeen kuittausosa ja postitettava yksi jäljennös täytetystä lomakkeesta lähettäjälle kymmenen päivän kuluessa siitä päivästä, jona se on postitettu teille, mikä päiväys on jäljempänä.

Teidän on allekirjoitettava ja päivättävä kuittausosa. Jos haastehakemus annetaan tiedoksi toisen henkilön puolesta ja teillä on valtuudet vastaanottaa haastehakemus, teidän on ilmoitettava valtuutuksenne allekirjoituksessanne.

Jos ette täytä tätä lomaketta ja palauta sitä lähettäjälle kymmenen päivän kuluessa, teidät tai asianosainen, jonka puolesta haastehakemus annetaan tiedoksi, velvoitetaan maksamaan kulut, joita aiheutuu haastehakemuksen ja valituksen tiedoksiantamisesta muulla laissa sallitulla tavalla, jollei pätevää ja riittävää syytä osoiteta päinvastaiseksi.

Jos täytätte ja postitatte tämän lomakkeen, teidän tai sen asianosaisen, jonka puolesta tiedoksianto toimitetaan, on saavuttava paikalle ja osoitettava, miksi teitä ei pitäisi pidättää oikeudenloukkauksen vuoksi oheisen määräyksen mukaisena ajankohtana.

Vakuutan väärän valan uhalla, että tämä ilmoitus ja vastaanottoilmoitus on postitettu jäljempänä mainittuna päivänä.

Allekirjoitus

Postituspäivämäärä

ILMOITUKSEN JA KANTELUN VASTAANOTON VASTAANOTTAMISEN TODISTUS

Vakuutan väärän valan uhalla, että olen vastaanottanut jäljennöksen hakemuksesta ja sääntö nisi:stä edellä mainitulla tavalla osoitteessa (lisää osoite).

Allekirjoitus

Allekirjoittajan painettu nimi

Valtuutus vastaanottaa tiedoksianto

Postituspäivä

(d) Tämän koodin pykälän (b) ja (c) alakohtien mukainen tiedoksianto täydentää muita laissa säädettyjä tiedoksiantotapoja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.