5 Ondansetronin (Zofran) käyttöä + haittavaikutukset

Ondansetronia, jota myydään tuotenimellä Zofran, käytetään tyypillisesti pahoinvoinnin ja oksentelun hoitoon leikkauksen, syövän kemoterapian tai sädehoidon jälkeen. Seuraavassa artikkelissa on tarkempia tietoja tämän lääkkeen käytöstä, haittavaikutuksista ja haitoista.

Mitä on ondansetroni?

Ondansetroni (tuotenimi Zofran) on reseptilääke, jota käytetään pahoinvoinnin ja oksentelun ehkäisyyn.

Ondansetroni on FDA:n hyväksymä solunsalpaajahoidon, sädehoidon ja leikkauksen aiheuttaman pahoinvoinnin ja oksentelun ehkäisyyn. Tämä lääkitys on usein ensisijainen lääke pahoinvoinnin ja oksentelun ehkäisyyn näissä tiloissa .

Ondansetronia käytetään joskus off-label useiden muiden tilojen hoitoon, mukaan lukien raskauteen liittyvä pahoinvointi ja oksentelu ja gastroenteriitti (tunnetaan myös vatsatautina) .

Vaikutusmekanismi

Ondansetroni vaikuttaa ensisijaisesti estämällä serotoniinireseptoreita (5-HT3).

Serotoniini on hermovälittäjäaine, jolla on monia tehtäviä elimistössä, kuten muisti, kognitio ja mieliala. Serotoniini laukaisee myös pahoinvointia ja oksentelua, kun se sitoutuu tiettyihin reseptoreihin aivorungossa .

Myrkyt ja järkyttävät ruoat voivat laukaista serotoniinin jyrkän nousun, mikä johtaa pahoinvointiin ja oksenteluun. Myös kemoterapia ja sädehoito voivat laukaista tämän vaikutuksen .

Ondansetroni estää serotoniinia sitoutumasta näihin reseptoreihin, mikä viime kädessä voi vähentää pahoinvointia ja oksentelua .

Ondansetronin käyttötarkoitukset

FDA-hyväksytyt käyttötarkoitukset

1) Kemoterapian aiheuttama pahoinvointi ja oksentelu

Ondansetroni on yksi ensilinjan lääkkeistä, joita käytetään ehkäisemään kemoterapiaan liittyvää pahoinvointia ja oksentelua .

Systeemisessä katsauksessa, jossa tarkasteltiin kaikkiaan 26 kliinistä lääketutkimusta, todettiin, että ondansetroni vähentää sytokemoterapian aiheuttamaa pahoinvointia ja oksentelua. Katsauksen mukaan ondansetronilla on myös samanlainen teho kuin muilla samaan luokkaan kuuluvilla lääkkeillä .

Katsauksessa todettiin kuitenkin myös, että ondansetroni ei ollut yhtä tehokas kuin palonosetroni (samaan luokkaan kuuluva lääke kuin ondansetroni) estämään viivästynyttä pahoinvointia ja oksentelua, joka on pahoinvointia ja oksentelua, jota esiintyy päiviä solunsalpaajahoidon jälkeen .

2) Sädehoitoon liittyvä pahoinvointi ja oksentelu

Pahoinvointia ja oksentelua voi esiintyä 50-80 prosentilla sädehoitoa saavista. Ondansetronia käytetään yleisesti ehkäisemään tätä .

Eräässä katsauksessa verrattiin useiden syöpäinstituutioiden, kuten Euroopan kliinisen onkologian yhdistyksen (European Society of Clinical Oncology) ja amerikkalaisen kliinisen onkologian yhdistyksen (American Society of Clinical Oncology), laatimia ohjeita. Katsauksessa todettiin, että kaikki laitokset olivat yhtä mieltä siitä, että ondansetronia tulisi käyttää säteilyn aiheuttaman pahoinvoinnin ehkäisemiseen ja ehkäisyyn kaikilla suuren riskin potilailla .

Ei kuitenkaan ole yhtä selvää, pitäisikö ondansetronia käyttää potilailla, joiden riski pahoinvoinnin ja oksentelun esiintymiseen on pieni .

3) Leikkaukseen liittyvä pahoinvointi ja oksentelu

Leikkauksessa käytettävät anestesialääkkeet voivat aiheuttaa merkittävää pahoinvointia ja oksentelua toimenpiteen jälkeen. Ondansetronia annetaan joskus heti leikkauksen jälkeen tämän estämiseksi .

84:llä leikkauspotilaalla tehdyssä satunnaistetussa plasebokontrolloidussa tutkimuksessa todettiin, että ondansetroni saattaa vähentää merkittävästi pahoinvoinnin ja oksentelun esiintyvyyttä. Samankaltaisessa 50 leikkauspotilaalla tehdyssä tutkimuksessa saatiin samankaltaisia tuloksia .

Toisesta satunnaistetusta tutkimuksesta, johon osallistui 112 yleisanestesiassa olevaa potilasta, käy ilmi, että ondansetroni ehkäisee tehokkaammin pahoinvointia ja oksentelua kuin haloperidoli, joka on toinen tähän tarkoitukseen toisinaan käytetty lääke .

Off-Label-käyttökohteet

Ondansetronia käytetään useisiin off-label-olosuhteisiin, joita käsittelemme seuraavissa kappaleissa. Jos sinulle on määrätty tätä lääkettä, ota lääkettä aina lääkärin ohjeiden mukaan.

4) Raskauteen liittyvä pahoinvointi ja oksentelu

Ondansetronia käytetään joskus ehkäisemään raskauteen liittyvää pahoinvointia ja oksentelua, mukaan lukien aamupahoinvointi.

36 naisella tehdyssä satunnaistetussa tutkimuksessa ondansetroni vähensi pahoinvointia ja oksentelua paremmin kuin pyridoksiini ja doksyyliamiini, joita myös käytetään pahoinvoinnin ja oksentelun ehkäisyyn raskauden aikana .

Samoin 160 raskaana olevalla naisella tehty satunnaistettu tutkimus viittaa siihen, että ondansetroni saattaa olla myös metoklopramidia tehokkaampi pahoinvoinnin ja oksentelun ehkäisyssä .

5) Vatsatautiin (gastroenteriitti) liittyvä pahoinvointi ja oksentelu

Vatsatautia, jota kutsutaan myös gastroenteriitiksi, aiheuttaa suolistoinfektio, joka voi aiheuttaa kuumetta, ripulia, pahoinvointia ja oksentelua.

Systemaattisessa katsauksessa, joka käsitteli 10:tä kliinistä tutkimusta, joihin osallistui 1215 lasta, todettiin, että ondansetroni voi auttaa vähentämään vatsatautiin liittyvää oksentelua lapsilla. Tämä voi myös auttaa parantamaan rehydraatiohoitoa, mikä on tärkeää vakavissa vatsaflunssatapauksissa.

Ondansetronin kliininen tutkimus

Kliinisessä tutkimuksessa tutkitaan ondansetronin käyttöä useissa muissa tiloissa, jotka on kuvattu alla. Tämä tutkimus on kuitenkin vain alustavaa ja tutkimuksellista. Ondansetronin turvallisuus ja teho näissä tiloissa on epäselvä, kunnes lisää tutkimuksia tehdään.

Skitsofrenian oireet

Systemaattinen katsaus viidestä kliinisestä tutkimuksesta, joihin osallistui 304 potilasta, viittaa siihen, että ondansetroni saattaa vähentää skitsofrenian negatiivisia oireita, kun sitä käytetään tavanomaisen hoidon lisänä. Skitsofrenian negatiivisia oireita ovat apatia, sosiaalisen kiinnostuksen puute ja motivaation menetys.

Anestesiaan liittyvä vapina

Vapina on yleinen oire anestesian jälkeen. Meta-analyysissä, joka käsitti 6 tutkimusta, joihin osallistui 533 potilasta, ondansetroni vähensi vapinaa anestesian jälkeen .

Ärtyvän suolen oireyhtymä ja ripuli (IBS-D)

120:llä ärtyvän suolen oireyhtymää sairastavalla potilaalla tehdyssä satunnaistetussa lumekontrolloidussa lumelääkekontrolloidussa lääketutkimuksessa todettiin, että ondansetroni saattaa lievittää läpilyöntioireita, mukaan luettuina löysät ulosteet, ulosteiden esiintymistiheys ja kiireellisyys .

Krooninen väsymysoireyhtymä

Kroonista väsymysoireyhtymää sairastavien 19 potilaan pilottitutkimus viittaa siihen, että ondansetroni saattaa vähentää väsymystä ja parantaa fyysistä toimintakykyä .

Touretten oireyhtymä

Ondansetroni vähensi tic-oireilua pilottitutkimuksessa, johon osallistui 6 Touretten oireyhtymää sairastavaa miestä, jotka eivät vastanneet tavanomaiseen hoitoon .

Fibromyalgia

Alustavassa tutkimuksessa, johon osallistui 21 fibromyalgiapotilasta, ondansetroni vähensi kipua noin puolella osallistujista .

OCD-oireet

46:lla pakko-oireiseen mielenterveyden häiriöön (OCD) sairastuneella potilaalla tehdyssä satunnaistetussa lumekontrolloidussa lumelääkekontrolloidussa tutkimuksessa todettiin, että ondansetroni yhdistettynä johonkin masennuslääkkeeseen (fluvoksamiiniiniin) saattoi lievittää oireiden esiintymistä OCD:n oireiden yhteydessä voimakkaammin kuin pelkkä masennuslääke yksinään .

Hallusinaatiot Parkinsonin taudissa

Seitsemällä Parkinson-potilaalla tehdyssä avoimessa tutkimuksessa on saatu viitteitä siitä, että ondansetroni saattaa vähentää Parkinsonin tautiin käytettävään levodopa-lääkitykseen liittyviä hallusinaatioita .

Ondansetronin turvallisuus

Haittavaikutukset

Ondansetroni voi aiheuttaa useita haittavaikutuksia . Jos haittavaikutukset jatkuvat tai pahenevat, kerro asiasta lääkärillesi. Tämä ei myöskään ole täydellinen luettelo mahdollisista haittavaikutuksista. Kerro lääkärillesi, jos havaitset vakavia haittavaikutuksia tai havaitset sellaisia vaikutuksia, joita ei ole lueteltu tässä.

Joitakin yleisiä haittavaikutuksia ovat :

 • Päänsärky
 • Väsymys
 • Sisäinen ummetus
 • Ripuli

Joitakin vakavia haittavaikutuksia ovat :

 • Rintakipu
 • Säännöllinen sydämen syke
 • Vatsakipu
 • Lihasten jäykkyys
 • Näköhäiriöt
 • .

 • Kova huimaus

Varoitukset

Käyttö sydämen rytmihäiriöissä

Ondansetronin on osoitettu häiritsevän sydämen rytmiä, erityisesti QT-väliksi kutsuttua mittausta. Tätä lääkitystä tulee välttää niillä, joilla on pitkä QT-oireyhtymä. Ondansetronia käyttävien sydämen rytmiä on seurattava niillä, joilla on riski sydämen rytmihäiriöihin tai jotka käyttävät muita lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa QT-väliin.

Serotoniinioireyhtymä

Serotoniinioireyhtymä on hengenvaarallinen häiriö, jota voi esiintyä käytettäessä yhtä tai useampaa serotoniinipitoisuutta lisäävää lääkettä, kuten ondansetronia. Kerro aina lääkärillesi kaikista käyttämistäsi lääkkeistä ja lisäravinteista haitallisten yhteisvaikutusten välttämiseksi.

Serotoniinioireyhtymän yleisiä oireita ovat korkea ruumiinlämpö, levottomuus, vapina, hikoilu ja laajentuneet pupillit, jotka voivat johtaa kouristuksiin ja kuolemaan. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos epäilet sairastavasi tätä häiriötä.

Vasta-aiheet

Henkilöiden, jotka ovat allergisia tai herkkiä ondansetronille tai jollekin sen aineosalle, ei pidä ottaa tätä lääkettä .

Henkilöiden, jotka käyttävät apomorfiinilääkitystä, ei pidä ottaa ondansetronia, koska nämä kaksi yhdessä voivat aiheuttaa liian alhaista verenpainetta (hypotensiota).

Raskauteen ja imetykseen liittyviä näkökohtia

FDA:n mukaan ondansetronia pidetään yleisesti ottaen turvallisena käytettäväksi raskauden aikana.

On kuitenkin olemassa viitteitä siitä, että joitain riskejä voi olla. Kahdeksan kliinisen tutkimuksen systemaattinen katsaus viittaa siihen, että ondansetroniin liittyy hyvin pieni lisäys sydänvikojen esiintyvyyteen vastasyntyneillä. Tutkijat suosittelevat harkitsemaan muita hoitovaihtoehtoja ennen ondansetronin käyttöä.

Ei ole selvää, esiintyykö ondansetronia äidinmaidossa. Lääkäri punnitsee hyödyt ja riskit päättäessään, onko ondansetronin käyttö aiheellista imetyksen aikana.

Lääkkeiden yhteisvaikutukset

Seuraavien lääkkeiden on raportoitu olevan yhteisvaikutuksessa ondansetronin kanssa. Tämä ei kuitenkaan ole täydellinen luettelo, kerro lääkärillesi kaikki tällä hetkellä käyttämäsi lääkkeet odottamattomien yhteisvaikutusten välttämiseksi.

 • Apomorfiini
 • Lääkkeet, jotka lisäävät QT-ajan pidentymistä, kuten amiodaroni ja sotaloli
 • Lääkkeet, jotka lisäävät serotoniinia, joihin kuuluvat monet masennuslääkkeet
 • Tramadoli
 • Fenytoiini
 • Tietyt antibiootit, kuten klaritromysiini ja erytromysiini

Muodot ja annostelu

Ondansetronin annostelu voi vaihdella. Ota tätä lääkettä aina lääkärin ohjeiden mukaan.

Ondansetroni voidaan ottaa suun kautta tabletteina, suun kautta hajoavina tabletteina tai liuoksina. Ondansetroni voidaan myös pistää (laskimoon tai lihakseen) .

Ondansetronitabletteja on saatavana 4 mg ja 8 mg. Annostus voi vaihdella iän, muiden terveydentilojen ja hoidettavan tilan mukaan. Yleensä ondansetronia annetaan hieman ennen toimenpidettä (kemoterapia/sädehoito/kirurgia) ja sen jälkeen sitä annetaan säännöllisesti useiden päivien ajan .

Genetiikka

ABCB1 – Tämän geenin variantit voivat lisätä tai vähentää sitä, miten hyvin ondansetroni pääsee aivoihin .

HTR3B – Tämän geenin variantit voivat johtaa siihen, että ondansetroni ei pysty hoitamaan pahoinvointia ja oksentelua .

CYP2D6 & CYP3A – Nämä geenit koodaavat sytokromi P-450 -entsyymiä, jota käytetään ondansetronin hajottamiseen. Se, että sinulla on useita kopioita näistä geeneistä, voi lisätä ondansetronin poistumista, mikä voi vähentää lääkkeen tehoa pahoinvointiin ja oksenteluun .

Lisähoidot

Seuraavassa osiossa kerrotaan yksityiskohtaisesti joistakin lisähoidoista, jotka voivat auttaa pahoinvointiin tai oksenteluun. Sinun tulee aina neuvotella lääkärisi kanssa ennen lääkityksen muuttamista tai lopettamista.

On myös tärkeää kertoa lääkärillesi kaikista tällä hetkellä käyttämistäsi lisäravinteista mahdollisten yhteisvaikutusten varalta. Näillä vaihtoehdoilla ei pidä korvata lääkehoitoa.

1) Ruokavalio & Elämäntapamuutokset

Tietyistä elintarvikkeista ja juomista tiedetään, että ne laukaisevat joillakin ihmisillä pahoinvointia ja oksentelua.

Yleisiä ruoka-aineita, jotka laukaisevat pahoinvointia, ovat mm:

 • Rasvaiset, rasvaiset tai paistetut ruoat
 • Erittäin makeat ruoat
 • Myrkyttävät ruoat
 • Grillatut ruoat
 • Ruoat, joissa on voimakas haju
 • Kofeiini
 • Alkoholi
 • Konservoidut ruoat
 • Lintu, kananmunat
 • Mononatriumglutamaatti (MSG)

Tietyt tavat voivat myös vaikuttaa pahoinvointiin ja oksenteluun. Näiden tapojen muuttaminen voi auttaa vähentämään tai ehkäisemään oireita .

Joitakin yleisiä elintapasuosituksia ovat :

 • Syö ja juo hitaasti
 • Syö pienempiä annoksia
 • Syö useammin, jotain pientä 1-2 tunnin välein
 • Juo nesteet erillään kiinteästä ruoasta, mieluiten 30 min välein
 • Ei saa mennä makuulle syömisen jälkeen vähintään 1 tuntiin
 • Lepää syömisen jälkeen
 • Pukeudu väljiin vaatteisiin

2) Inkivääri

Tutkimusten mukaan inkivääri voi vähentää pahoinvointia ja oksentelua.

Katsauksessa 12 kliiniseen tutkimukseen, joihin osallistui 1278 naista, tutkittiin inkiväärin vaikutusta raskauden aiheuttamaan pahoinvointiin ja oksenteluun. Tutkijat havaitsivat, että inkivääri saattaa vähentää pahoinvointia, mutta se ei merkittävästi vähennä oksentelua. Sivuvaikutuksia tai turvallisuusongelmia ei raportoitu.

Inkivääri voi myös vähentää merisairauteen ja leikkaukseen liittyvää pahoinvointia ja oksentelua, ilmenee toisesta, 6 tutkimusta käsittävästä katsauksesta.

Sytostaattihoidon aiheuttaman pahoinvoinnin ja oksentelun osalta näyttö ei ole yhtä selvää. Eräässä järjestelmällisessä katsauksessa tunnistettiin 3 kliinistä tutkimusta, jotka tukevat inkiväärin käyttöä, ja 2 tutkimusta, joissa ei havaittu vaikutusta .

Inkivääri voi olla hyödyllinen myös ondansetronin lisänä leikkauksen jälkeisen pahoinvoinnin ja oksentelun hoidossa. Satunnaistetussa tutkimuksessa, johon osallistui 100 ihmistä, joille tehtiin leikkaus, todettiin, että inkivääri ja ondansetroni saattavat olla tehokkaampia kuin pelkkä ondansetroni .

Mentoli

Mentoli on luonnollinen yhdiste, jota esiintyy erilaisissa kasviöljyissä, kuten piparminttu. Sitä käytetään yleisesti sen kyvyn vuoksi luoda viilentävä tunne erilaisissa elintarvikkeissa ja ihotuotteissa .

Satunnaistetussa tutkimuksessa, johon osallistui 200 ihmistä, todettiin, että piparminttuöljykapselit voivat vähentää kemoterapiaan liittyvän pahoinvoinnin ja oksentelun voimakkuutta ja esiintymistiheyttä. Samanlainen vaikutus havaittiin spearminttiöljyllä. Kummallakaan lisäravinteella ei raportoitu haittavaikutuksia.

Joissain tutkimuksissa on tarkasteltu myös piparminttuöljyn mahdollisuuksia aromaterapiana.

Esimerkiksi eräässä 123 potilaan tutkimuksessa todettiin, että piparminttuöljyn inhaloiminen voi vähentää pahoinvointia leikkauksen jälkeisillä potilailla. Useissa tutkimuksissa on havaittu samanlaisia hyötyjä pahoinvointiin ja oksenteluun .

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.