Mitä on sisäinen ympäristö ? Määritelmä ja 11 tekijää

Sanan ympäristö merkitys on ympäristö tai alue, jossa jokin toiminta tapahtuu. Organisaatiossa tapahtuu erilaisia tapahtumia, ja useat työntekijät työskentelevät yhdessä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Ympäristöt vaikuttavat myös johdon ja työntekijöiden toimintaan. On olemassa pääasiassa kahdenlaisia ympäristöjä, kuten sisäinen ympäristö ja ulkoinen ympäristö, jotka vaikuttavat organisaatioon.

Tässä artikkelissa kerrotaan, mitä on sisäinen ympäristö, sisäisen ympäristön määritelmä ja tärkeimmät sisäisen ympäristön tekijät.

Organisaation sisäinen ympäristö muodostuu erilaisista elementeistä, kuten organisaation johto, organisaation työntekijät, organisaation filosofia ja organisaation päämäärät & tavoitteet.

Sisällysluettelo

Int. Ympäristön määritelmä

Organisaation sisäinen ympäristö voidaan määritellä ympäristöksi, joka koostuu erilaisista tekijöistä, kuten henkilöresursseista, organisaation arvojärjestelmästä, fyysisistä resursseista, organisaatiorakenteesta, tehtävästä ja organisaation tavoitteista. Sisäinen ympäristö ei ainoastaan vaikuta työntekijöiden toimintaan ja valintoihin, vaan se vaikuttaa myös työntekijöiden käyttäytymiseen organisaatiossa.

Nämä tekijät vaikuttavat organisaatiossa työskentelevien ihmisten käyttäytymiseen ja vaikuttavat myös heidän kykyynsä tehdä päätöksiä. Esimerkiksi perinteisessä organisaatiossa johtajien ja työntekijöiden välinen suhde on tiukka. Johtaja antaa alaisilleen vain käskyjä ja odottaa heidän tekevän työnsä pyydetyllä tavalla, kun taas nykyaikaisessa organisaatiossa johtajan ja hänen avustajiensa välinen suhde on jokseenkin lepsu. Johtaja ei ainoastaan anna töitä työntekijöilleen, vaan antaa heille myös mahdollisuuksia esittää mielipiteensä ja kasvaa urallaan.

Organisaation eri tekijät vaikuttavat sen sisäiseen ympäristöön, ja organisaation sisäinen ympäristö ohjaa organisaatiossa työskentelevien johtajien ja työntekijöiden käyttäytymistä.

Seuraavassa osiossa perehdytään erilaisiin tekijöihin, jotka muodostavat organisaation sisäisen ympäristön.

Sisäisen ympäristön osatekijät

1. Sisäisen ympäristön osatekijät. Organisaatiorakenne

Organisaatiorakenteella tarkoitetaan tapaa, jolla tieto seuraa organisaatiossa. Organisaation organisaatiorakenne määrittelee hallituksen, johdon ja osakkeenomistajien kokoonpanon. Organisaation rakenne vaikuttaa organisaation päätöksentekokykyyn. Mitä enemmän organisaatiossa on johtotasoja, sitä enemmän viiveitä päätöksenteossa on.

Jos organisaatiossa on esimerkiksi kolme johtotasoa, kestää kauemmin antaa ratkaisu työläisten kohtaamaan ongelmaan kuin organisaatiossa, jossa on vähemmän johtotasoja. Kyky tehdä nopeita päätöksiä on organisaatiolle välttämätön.

Johtokunnan rooli on elintärkeä kaikessa kriittisessä päätöksenteossa. Käytännön johtamistaitoja tarvitaan, jotta organisaatiota voidaan johtaa sujuvasti ja jotta organisaation tavoitteet voidaan saavuttaa. Tämän lisäksi johtokunnalla on olennainen rooli organisaation toimintalinjojen suunnittelussa.

Tämän lisäksi nämä toimintalinjat vaikuttavat organisaation kasvua ja toimintaa koskeviin päätöksiin. Johdon ammattitaito ja päätöksentekokyky ovat hyvin ratkaisevia organisaation menestyksen kannalta.

2. Henkilöstöympäristö

Henkilöstöresurssit ovat organisaatiossa työskenteleviä työntekijöitä ja työvoimaa. Henkilöresurssit ovat organisaation keskeisin voimavara. Organisaation menestys riippuu organisaation henkilöresursseista.

Tapa, jolla työntekijöitä kohdellaan ja heidän taitojaan valjastetaan, kertoo paljon organisaatiosta. Nykyaikana lahjakkaat työntekijät haluavat työskennellä organisaatioissa, joissa heille annetaan mahdollisuuksia kehittyä.

3. Arvojärjestelmä

Organisaation arvojärjestelmä tunnetaan myös organisaation filosofiana. Organisaation arvojärjestelmä sisältää organisaation työprosessit, kulttuurin, normit, ilmapiirin ja työprosessit.

Organisaation arvojärjestelmä määrittelee tavan, jolla organisaatio toimii tai kohtelee työntekijöitään ja asiakkaitaan. Tämän lisäksi organisaation arvojärjestelmä määrittää myös sen, miten organisaation työntekijöiden tulisi suorittaa tehtävänsä. Heidän tulisi tehdä työnsä pysyttelemällä arvojärjestelmän sisällä.

4. Fyysiset resurssit

Fyysisillä resursseilla tarkoitetaan organisaation koneita, työkaluja ja kaikkea muuta aineellista omaisuutta. Fyysiset resurssit ovat merkittäviä organisaation menestyksen kannalta. Yrityksellä, jolla on paremmat ja nykyaikaisemmat fyysiset resurssit, on kilpailuetua kilpailijoihinsa nähden.

Yritys, jolla on esimerkiksi automaatiokone, voi tuottaa enemmän tietyssä ajassa verrattuna organisaatioon, jolla on manuaalista käsittelyä vaativia koneita. Tästä syystä yritykset etsivät aina parempia mekanismeja ja päivittävät niitä usein tuottaakseen enemmän ja tuottaakseen enemmän voittoa.

5. Yritykset voivat tuottaa enemmän. Missio ja tavoitteet

Organisaation missiolla ja tavoitteilla on olennainen merkitys päätettäessä organisaation tulevasta asemasta ja sen paikasta markkinoilla. Liiketoimintasuunnitelma laaditaan ja resursseja käytetään organisaation sisäisen ympäristön tavoitteiden saavuttamiseksi.

6. Organisaation sisäinen toimintaympäristö. Yrityskulttuuri

Organisaation yrityskulttuuria kutsutaan myös organisaatiokulttuuriksi. Organisaation yrityskulttuuri määrittelee uskomukset, arvot ja oletukset, joita organisaation johto ja työntekijät noudattavat. Se vaikuttaa osaltaan organisaation ainutlaatuisen sosiaalisen ja psykologisen eetoksen tunnistamiseen.

Organisaation organisaatiokulttuuri vaikuttaa kaikkeen siitä, miten työntekijät ovat vuorovaikutuksessa keskenään, aina siihen, miten organisaatiossa tehdään tärkeitä päätöksiä. Organisaatiokulttuuri ohjaa tapaa, jolla tietoa jaetaan organisaatiossa.

7. Rahoitus- ja markkinointiresurssit

Rahoitus- ja markkinointiresurssit määrittelevät organisaation tulot tai kokonaispääoman. Taloudellisesti vakaa organisaatio voi päättää laajentaa liiketoimintaansa tai tutkia uusia markkinoita. Kun taas organisaatioiden, joilla on rajalliset taloudelliset resurssit, on haastavaa kasvattaa liiketoimintaansa.

8. Suunnitelmat ja toimintaperiaatteet

Organisaation suunnitelmat ja toimintaperiaatteet laaditaan organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi ja organisaation kurinalaisuuden luomiseksi.

9. Suunnitelmat ja toimintaperiaatteet. Yrityskuva

Yrityskuva tarkoittaa organisaation mainetta markkinoilla. Yritys, jolla on myönteinen yrityskuva, houkuttelee organisaatioon oikeita lahjakkuuksia.

10. Yrityskuva. Työvoiman johtaminen

Työvoiman johtamisella tarkoitetaan sitä, miten organisaatio käsittelee työntekijöitään ja työläisiään. Tapa, jolla työntekijöitä käsitellään organisaatiossa, vaikuttaa organisaation sisäiseen ympäristöön perustuen.

11. Työvoimanhoito. Tekniset valmiudet

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.