Safety Program

A Step-by-Step Guide to Establishing a Safety Program

Ennen kuin yritys voi ryhtyä rakentamiseen, valmistukseen tai muihin vaaroille alttiisiin toimiin, sillä on oltava turvallisuus- ja terveysohjelma. Sen lisäksi, että tällainen ohjelma vähentää huomattavasti raportoitavia vaaratilanteita, se auttaa myös varmistamaan, että yritykset noudattavat Z-10:n ja tulevan ISO 45001:n kaltaisia järjestelmästandardeja. Vaatimusten noudattamatta jättäminen voi tuottaa kymmeniä miljoonia dollareita oikeudellisia vastuita, vaikka turvallisuusonnettomuuksia ei tapahtuisikaan.

On tärkeää ymmärtää, että turvallisuus ja terveys toteutetaan ohjelmana, ei projektina:

Ohjelma

Ohjelma on jatkuva, poikkitoiminnallinen aloite, joka kokoaa yhteen ihmisiä ja resursseja jatkuvien tavoitteiden saavuttamiseksi. Turvallisuusohjelma ei ole koskaan valmis ennen yrityksen sulkemispäivää. Sen sijaan se on jatkuvaa toimintaa, jota hiotaan ajan myötä. Riippumatta siitä, kuinka tehokkaita turvallisuusprotokollasi ovat, ne voivat aina olla parempia.

Projekti

Projekti on lyhytaikainen pyrkimys valjastaa ihmiset ja resurssit tietyn, ajallisesti rajatun tavoitteen saavuttamiseksi. Projekteilla on yleensä pienempi budjetti ja niihin osallistuu vähemmän ihmisiä kuin ohjelmiin. Kuten ohjelmalla, myös tietyllä projektilla on tavoitteita, joista voidaan raportoida, ja virstanpylväitä, jotka on saavutettava, mutta projekti on valmis, kun ”lopullinen virstanpylväs” on saavutettu.

Koska monet yritykset, joilla on työturvallisuus- ja työterveysohjelmia, ovat projektilähtöisiä, erityisesti rakennusalalla, voi helposti jäädä huomaamatta, miten monitahoinen turvallisuus voi olla. Hyvä turvallisuusohjelma edellyttää pitkän aikavälin suunnittelua, näkemystä ja sitoutumista koko yrityksessä.

Katsotaanpa neljää keskeistä vaihetta turvallisuus- ja terveysohjelman perustamiseen:

Vaihe 1: Ymmärrä johdon ja työntekijöiden roolit

Uusi turvallisuusohjelma voi onnistua vain, jos johto ja henkilöstö tekevät yhteistyötä. Vaikka johtajat – erityisesti turvallisuuspäällikkö – toimivat turvallisuusvision arkkitehteina, vain työntekijät voivat tuoda päivittäistä valppautta ja kannustusta, joka on elintärkeää ohjelman toimivuuden kannalta.

Ohjelmaa suunniteltaessa on ratkaisevan tärkeää, että työmaan henkilökunta näkee johdon osallistuvan turvallisuuspolitiikkaan, sen parantamiseen ja tarkistamiseen. Johdon tehtävänä on evankelioida ohjelmaa ja varmistaa, että kaikki sidosryhmät ymmärtävät heitä koskevat yksityiskohdat.

Alkuvaiheessa työterveys- ja turvallisuusvelvoitteet olisi sisällytettävä toimenkuviin ja henkilöstöpolitiikkaan. Kunkin roolin turvallisuusjohtamiseen liittyvien valtuuksien tulisi olla yksiselitteisiä, jotta laiminlyönnit voidaan korjata nopeasti – ja suoritusarviointiin on sisällytettävä turvallisuus!

Työmaakäytäntöjen ja raportointivaatimusten lisäksi turvallisuustavoitteet olisi asetettava vaiheessa 1. Ilman selkeitä, mitattavissa olevia tavoitteita on mahdotonta seurata yksittäisten toimintatapojen vaikutusta. Selkeään vaaratapahtumiin reagoimista koskevaan politiikkaan on sisällyttävä perimmäisten syiden analyysi ja saadut kokemukset.

Vaihe 2: Analysoi työmaan turvallisuusriskit ja parhaat käytännöt

Kun työterveys- ja työturvallisuuspolitiikan puitteet on luotu, sitä on täydennettävä tiedoilla, jotka koskevat henkilöstön kohtaamia erityisiä vaaroja. Tämä edellyttää usein yhteistyötä ulkopuolisten konsulttien kanssa, joiden perushavainnot antavat turvallisuuspäällikölle tarvittavaa tietoa.

Tänä aikana laaditaan alustavat työpaikan vaarojen analysointiraportit. Ylimmän tason johto luo menettelyt, joita tarvitaan uusien laitteiden, materiaalien tai työprosessien aiheuttamien tulevien vaarojen vähentämiseksi. Kun kaikki menettelyt ja toimintaperiaatteet on otettu käyttöön, työmaan henkilökunta perehdytetään kaikkiin olemassa oleviin vaaroihin ja koulutetaan vaarojen torjuntaan ja raportointiin.

Tänä aikana järjestetään kuukausittainen työmaan tarkastusryhmä. Tämän ryhmän johto vaihtuu usein, jotta jokainen sidosryhmä ottaa vastuun työmaan turvallisuudesta. Ryhmään tulisi kuulua sekä tuntityöntekijöitä että johtoa. Työmaan täydellinen tarkastus olisi suoritettava kerran viikossa, ja kaikki mahdolliset turvallisuusriskit olisi dokumentoitava täydellisesti.

Vuosittaisista tarkastuksista olisi myös varauduttava tässä vaiheessa.

Vaihe 3: Vaarojen ennaltaehkäisy ja torjunta työpaikalla

Jatkuvaan vaarojen ennaltaehkäisyyn kuuluu usein haastava työ, jonka tarkoituksena on varmistaa, että koko henkilökunta noudattaa normeja mahdollisimman tiukasti kaikkina aikoina. Turvallisuuspäälliköllä on tässä ilmeisiä tehtäviä, kuten vaarojen poistamisen ja ympäristöriskien vähentämisen puolustaminen.

Turvallisuuspäälliköiden on myös toimittava vastuullisuuden puolustajina työpaikan turvallisuudessa. Vaikka ohjelmat ovat alussa usein hyvin onnistuneita, turvallisuus on ”maraton, ei sprintti”. Talouspäällikön on kerrottava, miten turvallisuus vaikuttaa liiketoiminnan tavoitteisiin, joskus odottamattomillakin tavoilla.

Turvallisuuden huippusuorituksen kannustaminen voi esimerkiksi tarkoittaa bonusten tai muiden etujen käyttöönottoa siitä, että tiimi ylläpitää poikkeuksellista turvallisuutta. Siihen voi kuulua neuvotteleminen korkealla tasolla sen varmistamiseksi, että työpaikan vaaroille alttiina olevalle henkilöstölle ei tehdä liikaa töitä.

Jatkuvaan vaarojen hallintaan kuuluu myös sen varmistaminen, että ensiapua ja kiireellistä sairaanhoitoa on saatavilla vaaratilanteiden sattuessa. Kaikkia työntekijöiden terveystietoja on säilytettävä ehdottoman luottamuksellisina Työtapaturmiin ja muihin terveysongelmiin on varauduttava.

Vaihe 4: Toteuta jatkuva koulutus ja tarkenna prosesseja

Optimaalisen työterveyden ja -turvallisuuden varmistamiseksi uuden henkilöstön olisi läpäistävä tiukka, monivaiheinen koulutusohjelma, johon sisältyy tarvittaessa nimetyn henkilöstön turvallisuusasiantuntijan antama henkilökohtainen valvonta. Vakinaisen henkilöstön olisi myös osallistuttava määräajoin uudelleenkoulutukseen. Puolivuosittain järjestettävä ”all hands” -turvallisuuskokous voi auttaa pitämään henkilökunnan ajan tasalla.

Vuotuisen turvallisuustiedon keräämisen yhteydessä turvallisuuspäällikön ja muiden nimettyjen henkilöiden olisi koottava ”saadut kokemukset” ja oltava valmiita raportoimaan merkittävistä vaaratekijöistä, toteutetuista toimista ja siitä, miten muuttuneet menettelyt ovat vaikuttaneet työympäristöön.

Miten uusi turvallisuusohjelma liittyy yksittäisiin työpaikkoihin tai työmaihin?

Kun henkilöstö aloittaa työskentelyn uusilla työmailla, on tärkeää varmistaa, että kaikki ohjelman osatekijät ovat valmiina ennen kuin pilli soi ensimmäisenä työpäivänä. Tämä voi olla monimutkaista tilanteissa, joissa työskentelet asiakkaan omistamalla työmaalla.

Kun tarkastelet uusien työmaiden turvallisuustilannetta, sitä on hyvä tarkastella integroidun turvallisuusjohtamisen viiden ydintoiminnon näkökulmasta. ”Integroitu turvallisuusjohtaminen” on Yhdysvaltain energiaministeriön standardi.

Tämä tiivistetty, viisivaiheinen prosessi sisältää nämä vertailuperusteet:

  • Määrittele työn laajuus: Käännä yleinen ”tehtäväsi” toteuttamiskelpoisiksi tavoitteiksi, joilla on selkeät odotukset ja prioriteetit. Varmista, että resurssit ovat käytettävissä, jotta kaikki tiimin jäsenet voivat tehdä oman osuutensa työturvallisuuden hyväksi.
  • Analysoi vaaratekijät: Tunnista, analysoi ja luokittele työpaikan tärkeimmät vaaratekijät. Suunnittele asianmukainen suunnitelma työmaan seurantaa ja uusien vaarojen tunnistamista varten työn luonteen ja aikataulun perusteella.
  • Kehitä ja toteuta valvontakeinoja: Määritä perustason turvallisuusstandardit ja niiden ylläpitämiseksi tarvittavat valvontatoimet. Ennaltaehkäise ja lievennä vaaroja ja yhdistä tarvittaessa jatkuvasta analyysistä saatava uusi tieto.
  • Suorita työ: Vahvistetaan kaikkien sidosryhmien valmius suorittaa työ turvallisesti ja vastuullisesti. Työn alkuvaiheessa varaudu nopeuttamaan muutoksia varmistaaksesi, että mahdolliset laiminlyönnit korjataan.
  • Kerää palautetta ja tee parannuksia: Kerää palautetta sekä suunnitellusti että tapauskohtaisesti ja yhdistä ne säännöllisesti. Tunnista positiivisten muutosten mahdollisuudet ja vie niitä eteenpäin.

Älä koskaan unohda: Turvallisuuspäällikkö on strateginen johtaja

Yhdistämällä edellä mainitut kaksi lähestymistapaa turvallisuuspäällikön on mahdollista nähdä käsillä oleva työ sekä strategisesta että taktisesta näkökulmasta. Turvallisuutta pidetään usein ”kustannuspaikkana”, mutta päivittäinen toiminta on riippuvainen turvallisuuden erinomaisuudesta. Turvallisuusjohtajien ei pitäisi epäröidä puolustaa tarvittavia muutoksia, jotta tiimit voivat tehdä parhaansa turvallisella ja tehokkaalla tavalla.

Learn More

Opiskele tunnistamaan ja analysoimaan mahdollisia työpaikan vaaratekijöitä, rikkomuksia ja riskejä opiskelemalla työturvallisuuden kandidaatin tutkintoa verkossa. Eastern Kentuckyn yliopistossa saat jatkotason koulutuksen, jonka antavat alan kokeneet kouluttajat sekä palo- ja turvallisuusalan ammattilaiset, jotka ovat sitoutuneet opettamaan ja valmistamaan sinua jatkuvaan menestykseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.