2015 Georgia CodeTitle 19 – DOMESTIC RELATIONSChapter 6 – ALIMONY AND CHILD SUPPORTTArticle 1 – GENERAL PROVISIONS§ 19-6-28 – Enforcement of orders; contempt; service of rule nisi by mail; rule nisi form

GA Code § 19-6-28 (2015) What’s This?

(a) Az e fejezetben meghatározott egyéb hatáskörökön túlmenően a bíróság jogosult az alperest olyan feltételekhez kötni, amelyeket a bíróság megfelelőnek tart a végzései betartásának biztosítása érdekében, és különösen jogosult a bíróság bármely végzését megszegő alperest ugyanolyan mértékben büntetni, mint ahogy azt a törvény a bíróság megsértése esetén bármely más, a bíróság által megismerhető kereset vagy eljárás során a bíróság megsértése esetén előírja. Az e hatáskör alapján a teljesítésre irányuló bármely eljárás az alapjául szolgáló kereset részét képezi, és az ilyen végrehajtásra irányuló kérelem nem minősül új kereset benyújtásának, és nem követeli meg új keresetindítási díj megfizetését.

(b) A tartásdíj vagy gyermektartásdíj ideiglenes vagy végleges megítélésének a bíróság megsértése miatti lefoglalással történő érvényesítésére irányuló bármely eljárásban a kérelmező a kérelmet és a határozatot úgy kézbesítheti, hogy a kérelem és a határozat egy példányát első osztályú postai úton, előre megfizetett postaköltséggel postázza az alperesnek az alperes utolsó ismert címére, az e törvénykönyv e szakaszának (c) alszakaszában meghatározott formának lényegében megfelelő értesítés és elismervény két példányával és a feladónak címzett, előre megfizetett postaköltségű válaszborítékkal együtt. Ha a kézbesítés a kézbesítés ilyen módon történő visszaigazolásával válik tökéletessé, a kérelmezőnek a bírósághoz kell benyújtania a válaszadó visszaigazolását; és ez a benyújtás a kézbesítés visszaigazolásának minősül. Ha a kérelmező a postai feladást követő tíz napon belül nem kapja meg az ezen alszakasz szerinti kézbesítési elismervényt, a kérelmező értesíti a bíróság hivatalnokát, és letétbe helyezi a kézbesítés költségeit, és az idézést a 9-11-4. törvénycikkben előírtak szerint kell kézbesíteni. Az ilyen kézbesítés költségeit a bíróság hivatalnoka az alperesre terheli, kivéve, ha az alperes a bíróság előtt előterjesztést és meghallgatást követően igazolja, hogy alapos okból nem terheli ezt a költséget. A gyermektartásdíj megfizetésének megtagadására irányuló kérelmet az alperesnek olyan értesítéssel kell kézbesíteni, amely tartalmazza a tárgyalás meghatározott időpontját, amely nem lehet később, mint a kérelem kézbesítésétől számított 30 nap, kivéve, ha a bíróság alapos okkal későbbi időpontot állapít meg, amely esetben a tárgyalás határideje legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.

c) Az e törvényszakasz b) alpontja szerinti értesítés és elismervény formanyomtatványa lényegében a következő:

IN THE SUPERIOR COURT OF COUNTY STATE OF GEORGIA

)

Felperes )

) v. ) ) Polgári per

) File no.

)

)

Alperes )

RULE NISI FELHÍVÁS ÉS ELISMERTETÉS

To: (írja be a kézbesítendő személy nevét és címét)

A mellékelt indítványt és a rule nisi-t Georgia hivatalos kódexének 19-6-28. szakasza alapján kézbesítik.

Ki kell töltenie e formanyomtatvány nyugtázó részét, és a kitöltött formanyomtatvány egy példányát a feladónak kell postáznia az Ön részére történő postázástól számított tíz napon belül, amely dátum az alábbiakban szerepel.

A nyugtázást alá kell írnia és dátummal ellátnia. Ha Önt más személy nevében kézbesítik, és Ön jogosult a kézbesítésre, akkor az aláírása alatt fel kell tüntetnie a meghatalmazását.

Ha nem tölti ki és nem küldi vissza ezt a nyomtatványt tíz napon belül a feladónak, akkor Ön vagy az a fél, akinek a nevében kézbesítik, köteles lesz megfizetni az idézés és panasz kézbesítésével kapcsolatban felmerült költségeket a törvény által megengedett bármely más módon, kivéve, ha ezzel ellentétes alapos és elégséges okot bizonyítanak.

Ha Ön kitölti és postázza ezt a formanyomtatványt, Önnek vagy annak a félnek, akinek a nevében kézbesítik, meg kell jelennie, és a mellékelt szabályban előírt időpontban bizonyítania kell, hogy miért nem kell Önt bíróság elé állítani a bíróság megsértése miatt.

Hamis tanúzás terhe mellett kijelentem, hogy ezt az értesítést és átvételi elismervényt az alábbiakban meghatározott időpontban postázták.

Aláírás

A postára adás dátuma

ELISMERVÉNY AZ IRODALOM ÉS A BÜNTETÉS FELVÉTELÉRŐL

Hamis tanúzás terhe mellett kijelentem, hogy az indítvány és a rule nisi egy példányát a fent megjelölt módon átvettem a (cím beillesztése) címen.

Aláírás

Az aláíró nyomtatott neve

Kézbesítési meghatalmazás

A postázás dátuma

(d) Az e törvénykönyv e szakaszának b) és c) alpontja szerinti kézbesítés a törvény által előírt bármely más kézbesítési mód mellett történik.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.