Impulsive Compulsive Spectrum Disorders

Impulsive Compulsive Spectrum Disorders (ICSDs) zijn een aantal neuropsychiatrische aandoeningen die worden gekenmerkt door ongepast gedrag waarvan het pathofysiologische substraat verband houdt met maladaptieve impulsen en/of een stoornis in het controlemechanisme daarvan. ICSD’s, waaronder ADHD, obsessieve- en compulsieve stoornissen, het syndroom van Gilles de la Tourette, drugsverslaving, impulscontrolestoornissen bij de ziekte van Parkinson, eetstoornissen of pathologisch gokken, vormen een zeer zware belasting voor onze samenlevingen. Elk van deze ICSD’s is een nosologische entiteit die wordt gekenmerkt door specifieke klinische constructen en symptomen, waaruit blijkt dat maladaptieve impulscontrole zich kan manifesteren in een constellatie van verschillende abnormale psychologische en gedragsprocessen.
De ICSD’s worden echter steeds meer beschouwd als verschillende gedragsmanifestaties van overlappende onderliggende neurogedragsprocessen, of endofenotypen, waarvan lang werd aangenomen dat zij zich op een continuüm van impulsiviteit tot dwangmatigheid situeerden. Maar naast het inzicht in de veelzijdige aard van impulsiviteit en dwangmatigheid, hebben recente ontwikkelingen, zowel op psychologisch als op neuraal/cellulair niveau, de opvatting ter discussie gesteld dat de eerstgenoemde, gekenmerkt door de neiging om te reageren zonder voldoende vooruit te denken of het onvermogen om een aan de gang zijnde reactie te stoppen, en de laatstgenoemde, gekenmerkt door repetitief rigide maladaptief perseveratief gedrag, inderdaad niet overlappende entiteiten zijn. Inderdaad, elke ICSD wordt nu gezien als een hersenschim van specifieke facetten van impulsiviteit en dwangmatigheid, waarvan de onderliggende neurale basis binnen het corticostriatale circuit, gedeeltelijk kan overlappen.
Een uitdaging voor het huidige onderzoek is het betreden van het gebied of gepersonaliseerde geneeskunde voor ICSDs, die is gebaseerd op de identificatie en het begrip, op psychologisch, gedragsmatig en neuraal niveau, van de manier waarop verschillende facetten van impulsiviteit en dwangmatigheid interageren in de etiopathogenie en de ernst van verschillende ICSDs, waarbij een transnologisch neuropsycologisch kader wordt geboden waarbinnen hun endofenotypen van kwetsbaarheid kunnen worden geïdentificeerd.
Dit onderzoeksthema beoogt een state of the art van het veld te bieden, waarbij internationale experts in klinisch en preklinisch onderzoek naar impulsiviteit en dwangmatigheid worden samengebracht om te trachten de neuropsychologische kernprocessen van impulscontrolestoornissen af te bakenen binnen een translationele benadering. De nadruk zal worden gelegd op de overgang van impulsiviteit naar dwangmatigheid en de bijdrage van negatieve bekrachtiging en onaangepaste gewoonten aan de ontwikkeling van dwangstoornissen.

Belangrijke opmerking: Alle bijdragen aan dit onderzoeksthema moeten binnen het bereik vallen van de sectie en het tijdschrift waarbij ze worden ingediend, zoals gedefinieerd in hun taakomschrijving. Frontiers behoudt zich het recht voor om manuscripten die buiten het toepassingsgebied vallen, in elk stadium van de collegiale toetsing naar een geschiktere sectie of tijdschrift te verwijzen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.