Safety Program

A Step-by-Step Guide to Establishing a Safety Program

Voordat een bedrijf zich kan bezighouden met de bouw, productie, of andere risicovolle activiteiten, moet het een veiligheids- en gezondheidsprogramma hebben. Niet alleen vermindert een dergelijk programma drastisch rapporteerbare incidenten, maar het helpt ook om ervoor te zorgen dat bedrijven in overeenstemming zijn met systeemnormen zoals Z-10 en de aankomende ISO 45001. Niet-naleving kan tientallen miljoenen dollars aan juridische aansprakelijkheid opleveren, zelfs wanneer er geen veiligheidsincidenten plaatsvinden.

Het is belangrijk om te begrijpen dat veiligheid en gezondheid worden geïmplementeerd als een programma, niet als een project:

Programma

Een programma is een doorlopend, functieoverschrijdend initiatief dat mensen en middelen samenbrengt om doorlopende doelen te bereiken. Een veiligheidsprogramma is nooit af tot de dag waarop een bedrijf wordt gesloten. In plaats daarvan is het een voortdurende activiteit die in de loop van de tijd moet worden verfijnd. Hoe effectief uw veiligheidsprotocollen ook zijn, ze kunnen altijd beter.

Project

Een project is een kortetermijninspanning om mensen en middelen in te zetten om een specifiek, in de tijd beperkt doel te bereiken. Projecten hebben meestal lagere budgetten en er zijn minder mensen bij betrokken dan programma’s. Net als een programma heeft een specifiek project doelstellingen die kunnen worden gerapporteerd en mijlpalen om te leveren, maar een project is klaar wanneer een “laatste mijlpaal” is bereikt.

Omdat veel bedrijven die veiligheids- en gezondheidsprogramma’s hebben, projectgestuurd zijn, vooral in de bouwsector, kan het gemakkelijk zijn om over het hoofd te zien hoe complex veiligheid kan zijn. Een goed veiligheidsprogramma vereist langetermijnplanning, visie en betrokkenheid in de hele onderneming.

Laten we eens kijken naar vier belangrijke stappen voor het opzetten van een veiligheids- en gezondheidsprogramma:

Stap 1: Begrijp de rollen van management en werknemers

Een nieuw veiligheidsprogramma kan alleen succesvol zijn als management en personeel samenwerken. Terwijl managers – met name de chief safety officer – fungeren als architecten van een visie op veiligheid, kunnen alleen werknemers de dagelijkse waakzaamheid en aanmoediging brengen die van vitaal belang zijn om het programma te laten functioneren.

Bij het ontwerpen van een programma is het van cruciaal belang dat het personeel op de werkplek ziet dat het management bijdraagt aan het veiligheidsbeleid, de verbetering en de beoordeling. Het is aan het management om het programma te evangeliseren en ervoor te zorgen dat elke belanghebbende de details begrijpt die op hem van toepassing zijn.

In de beginfase moeten gezondheids- en veiligheidsverplichtingen worden geïntegreerd in functiebeschrijvingen en HR-beleid. De bevoegdheden van elke rol met betrekking tot veiligheidsbeheer moeten ondubbelzinnig zijn, zodat vergissingen onmiddellijk kunnen worden gecorrigeerd – en prestatie-evaluaties moeten veiligheid omvatten!

Naast het beleid op de werkplek en de rapportagevereisten moeten bij stap 1 veiligheidsdoelstellingen worden vastgesteld. Zonder duidelijke, meetbare doelstellingen is het onmogelijk om het effect van afzonderlijke beleidsmaatregelen te controleren. Een duidelijk beleid inzake de reactie op incidenten moet een analyse van de hoofdoorzaak en geleerde lessen omvatten.

Stap 2: Analyse van de veiligheidsrisico’s op de werkplek en beste praktijken

Als het kader van een gezondheids- en veiligheidsbeleid eenmaal is vastgesteld, moet het worden onderbouwd met gegevens over de specifieke gevaren waarmee het personeel te maken krijgt. Hiervoor wordt vaak samengewerkt met externe adviseurs, wier basisobservaties de veiligheidschef de nodige inzichten verschaffen.

Tijdens deze periode worden de eerste rapporten van de analyse van de gevaren op de werkplek opgesteld. De leiding op topniveau stelt de procedures op die nodig zijn om toekomstige gevaren te beperken die worden geïntroduceerd door nieuwe apparatuur, materiaal of werkprocessen. Wanneer alle procedures en beleidslijnen zijn ingevoerd, wordt het personeel op de bouwplaats ingelicht over alle bestaande gevaren en opgeleid om op gevaren te reageren en deze te melden.

In deze periode wordt een maandelijks inspectieteam op de bouwplaats samengesteld. Het leiderschap van dit team rouleert vaak, zodat alle betrokkenen zich verantwoordelijk voelen voor de veiligheid op de bouwplaats. In het team moeten zowel werknemers in ploegendienst als het management vertegenwoordigd zijn. Elke week moet een volledige inspectie van de bouwplaats worden uitgevoerd, waarbij alle potentiële veiligheidsrisico’s volledig worden gedocumenteerd.

In dit stadium moeten ook plannen voor jaarlijkse inspecties worden gemaakt.

Stap 3: Preventie en beheersing van risico’s op de werkplek

De voortdurende preventie van risico’s omvat het vaak uitdagende werk om ervoor te zorgen dat al het personeel zich te allen tijde zo strikt mogelijk aan de normen houdt. De chief safety officer heeft hier duidelijke taken, waaronder het pleiten voor het elimineren van gevaren en het verminderen van omgevingsgevaren.

Safety officers must also act as champions of accountability in workplace safety. Hoewel programma’s in het begin vaak zeer succesvol zijn, is veiligheid een “marathon, geen sprint”. De CFO moet duidelijk maken hoe veiligheid de bedrijfsdoelstellingen beïnvloedt, soms op onverwachte manieren.

Het stimuleren van topprestaties op het gebied van veiligheid zou bijvoorbeeld kunnen inhouden dat bonussen of andere extraatjes worden geïmplementeerd voor het handhaven van uitzonderlijke veiligheid door een team. Het kan ook inhouden dat op hoog niveau wordt onderhandeld om ervoor te zorgen dat personeel dat blootstaat aan gevaren op de werkplek, niet te veel wordt ingeroosterd.

Voortdurende risicobeheersing houdt ook in dat ervoor moet worden gezorgd dat eerste hulp en medische noodhulp beschikbaar zijn in geval van incidenten. Alle gezondheidsdossiers van werknemers moeten strikt vertrouwelijk worden bewaard. Er moeten voorzieningen worden getroffen voor verwondingen op de werkplek en andere gezondheidskwesties.

Stap 4: Implementeer voortdurende training en verfijn processen

Om een optimale gezondheid en veiligheid te garanderen, moet nieuw personeel een rigoureus trainingsprogramma in meerdere stappen doorlopen, inclusief één-op-één supervisie van een aangewezen veiligheidsexpert voor het personeel, indien nodig. Personeel met een vaste aanstelling moet ook periodiek bijgeschoold worden. Een tweejaarlijkse “alle hens”-veiligheidsvergadering kan helpen het personeel op de hoogte te houden.

Tijdens het verzamelen van de jaarlijkse veiligheidsinformatie moeten de hoofdveiligheidsfunctionaris en andere aangewezen personen “geleerde lessen” verzamelen en bereid zijn verslag uit te brengen over belangrijke gevaren, genomen maatregelen en hoe veranderende procedures de werkomgeving hebben beïnvloed.

Hoe verhoudt een nieuw veiligheidsprogramma zich tot afzonderlijke banen of werkplekken?

Als personeel actief wordt op nieuwe werkplekken, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat alle aspecten van uw programma op hun plaats zijn voordat het fluitsignaal klinkt op de eerste werkdag. Dit kan ingewikkeld zijn in situaties waarin u op een locatie werkt die eigendom is van de klant.

Bij het beoordelen van de veiligheidspositie van nieuwe werklocaties, is het een goed idee om deze te bekijken vanuit het perspectief van de vijf kernfuncties van geïntegreerd veiligheidsbeheer. “Geïntegreerd veiligheidsbeheer” is een norm van het Amerikaanse ministerie van Energie.

Dit verkorte, vijf-stappen-proces omvat deze ijkpunten:

  • Bepaal de werkomvang: Vertaal uw algemene “missie” in uitvoerbare doelstellingen met duidelijke verwachtingen en prioriteiten. Zorg ervoor dat de middelen beschikbaar zijn voor alle leden van het team om hun steentje bij te dragen aan de veiligheid op de werkplek.
  • Analyseer de gevaren: Identificeer, analyseer en categoriseer de belangrijkste gevaren op de werkplek. Ontwerp een geschikt plan voor toezicht op de werkplek en de identificatie van nieuwe gevaren op basis van de aard en het tijdschema van het werk.
  • Controles ontwikkelen en implementeren: Identificeer basisnormen voor veiligheid en de controlemaatregelen die nodig zijn om deze te handhaven. Voorkom en beperk gevaren, integreer waar nodig nieuwe informatie uit voortdurende analyse.
  • Voer het werk uit: Bevestig de bereidheid van alle belanghebbenden om het werk veilig en verantwoord uit te voeren. In de vroege stadia van het werk, wees bereid om wijzigingen te versnellen om ervoor te zorgen dat eventuele vergissingen worden gecorrigeerd.
  • Verzamel feedback en breng verbeteringen aan: Verzamel feedback op zowel een geplande als een ad-hoc manier, synthetiseer de twee op een regelmatige basis. Identificeer kansen voor positieve verandering en drijf ze vooruit.

Never Forget: Een veiligheidsfunctionaris is een strategisch leider

Door de twee bovenstaande benaderingen te combineren, wordt het voor een veiligheidsleider mogelijk om het werk bij de hand te zien vanuit zowel een strategisch als een tactisch perspectief. Veiligheid wordt vaak beschouwd als een “kostenplaats”, maar de dagelijkse operaties hangen af van veiligheid van topkwaliteit. Veiligheidsleiders moeten niet aarzelen om te pleiten voor de veranderingen die nodig zijn om teams te helpen hun best te doen op een veilige, effectieve manier.

Learn More

Leer om potentiële gevaren op de werkplek, overtredingen en risico’s te identificeren en te analyseren door middel van een bachelor of science in bedrijfsveiligheid online. Aan de Eastern Kentucky University, krijgt u een graduate-level onderwijs door de industrie ervaren docenten en brand-en veiligheidsprofessionals die zich inzetten voor het onderwijs en u voor te bereiden op blijvend succes.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.