2015 Georgia CodeTytuł 19 – DOMESTIC RELATIONSChapter 6 – ALIMONY AND CHILD SUPPORTAArticle 1 – GENERAL PROVISIONS§ 19-6-28 – Enforcement of orders; contempt; delivery of rule nisi by mail; rule nisi form

GA Code § 19-6-28 (2015) What’s This?

(a) Oprócz innych uprawnień określonych w niniejszym rozdziale, sąd ma prawo poddać pozwanego takim warunkom, jakie sąd uzna za stosowne w celu zapewnienia przestrzegania jego nakazów, a w szczególności ma prawo ukarać pozwanego, który naruszy jakikolwiek nakaz sądu, w takim samym zakresie, jaki jest przewidziany prawem za obrazę sądu w jakimkolwiek innym działaniu lub postępowaniu podlegającym kognicji sądu. Każde postępowanie w sprawie wykonania nakazu na mocy tego uprawnienia stanowi część powództwa głównego, a wniosek o takie wykonanie nie stanowi wniesienia nowego pozwu ani nie wymaga uiszczenia nowej opłaty za wniesienie pozwu.

(b) W każdym postępowaniu mającym na celu wyegzekwowanie tymczasowego lub stałego zasądzenia alimentów lub alimentów na rzecz dziecka poprzez zajęcie za obrazę sądu, składający petycję może doręczyć wniosek i zasadę nisi poprzez wysłanie kopii wniosku i zasady nisi pocztą pierwszej klasy, z opłaconą przesyłką pocztową, do pozwanego na ostatni znany adres pozwanego wraz z dwoma egzemplarzami zawiadomienia i potwierdzenia odpowiadającego zasadniczo formie określonej w podsekcji (c) niniejszej sekcji Kodeksu oraz kopertą zwrotną, z opłaconą przesyłką pocztową, zaadresowaną do nadawcy. Jeżeli doręczenie jest dokonane przez potwierdzenie doręczenia w ten sposób, składający petycję składa w sądzie potwierdzenie pozwanego; takie złożenie stanowi zwrotne potwierdzenie doręczenia. Jeśli składający petycję nie otrzyma potwierdzenia doręczenia zgodnie z niniejszą podsekcją w ciągu dziesięciu dni od daty takiej wysyłki, powiadamia on sekretarza sądu i składa depozyt na poczet kosztów doręczenia, a doręczenie wezwania odbywa się zgodnie z sekcją 9-11-4 kodeksu. Kosztami doręczenia pozwany zostaje obciążony przez sekretarza sądu, chyba że pozwany po złożeniu wniosku i przeprowadzeniu rozprawy wykaże przed sądem, że istnieje uzasadniony powód, dla którego nie powinien zostać nimi obciążony. Wniosek o uchylenie się od zobowiązań alimentacyjnych doręcza się pozwanemu wraz z zawiadomieniem zawierającym datę rozprawy, która powinna odbyć się nie później niż w terminie 30 dni od daty doręczenia wniosku, chyba że sąd znajdzie uzasadnioną przyczynę wyznaczenia późniejszej daty, w którym to przypadku termin rozprawy może zostać przedłużony o maksymalnie 30 dni.

(c) Formularz zawiadomienia i potwierdzenia na mocy podsekcji (b) niniejszej sekcji Kodeksu jest zasadniczo następujący:

IN THE SUPERIOR COURT OF COUNTY STATE OF GEORGIA

)

Powód )

) v. ) Powództwo cywilne

)

) Nr akt.

)

)

Pozwany )

RULE NISI OGŁOSZENIE I POTWIERDZENIE

Do: (wstawić nazwisko i adres osoby, której ma zostać doręczone)

Załączony wniosek i reguła nisi są doręczane zgodnie z Official Code of Georgia Annotated Section 19-6-28.

Musi Pan/Pani wypełnić część niniejszego formularza zawierającą potwierdzenie i przesłać jeden egzemplarz wypełnionego formularza do nadawcy w ciągu dziesięciu dni od daty wysłania do Pana/Pani wiadomości, która to data jest podana poniżej.

Musi Pan/Pani podpisać i opatrzyć datą potwierdzenie. Jeśli jesteś obsługiwany w imieniu innej osoby i jesteś upoważniony do odbioru procesu, musisz wskazać pod swoim podpisem swoje upoważnienie.

Jeśli nie wypełnisz i nie zwrócisz tego formularza do nadawcy w ciągu dziesięciu dni, ty lub strona, w imieniu której jesteś obsługiwany będzie zobowiązany do zapłaty wszelkich kosztów poniesionych w celu doręczenia wezwania i skargi w inny sposób dozwolony przez prawo, chyba że dobry i wystarczający powód jest wykazane inaczej.

Jeżeli wypełni Pan/Pani i prześle ten formularz, Pan/Pani lub strona, w imieniu której jest Pan/Pani doręczany/a, musi stawić się i wykazać powody, dla których nie powinien Pan/Pani zostać zatrzymany/a za obrazę sądu w terminie wymaganym przez załączoną regułę nisi.

Oświadczam, pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że niniejsze Zawiadomienie oraz Potwierdzenie Odbioru zostały wysłane pocztą w dniu określonym poniżej.

Podpis

Data wysłania

POTWIERDZENIE ODBIORU WNIOSKU I SKARGI

Oświadczam, pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że otrzymałem(am) kopię wniosku i zasady nisi w wyżej wymieniony sposób na adres (proszę wpisać adres).

Podpis

Wydrukowana nazwa osoby podpisującej

Upoważnienie do odbioru doręczenia

Data wysłania

(d) Doręczenie zgodnie z podsekcjami (b) i (c) niniejszej sekcji Kodeksu stanowi dodatek do wszelkich innych sposobów doręczenia przewidzianych prawem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.