Securities Law Memo: Reg S vs. Rule 144A

X

Privacy & Cookies

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując, wyrażasz zgodę na ich użycie. Dowiedz się więcej, w tym jak kontrolować pliki cookie.

Gotowe!

Reklamy

Umerykańska ustawa o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o papierach wartościowych”), reguluje ofertę lub sprzedaż papierów wartościowych przez emitenta poza terytorium Stanów Zjednoczonych. Ustawa o papierach wartościowych zabrania oferowania lub sprzedaży takich papierów wartościowych na terenie Stanów Zjednoczonych, chyba że oświadczenie rejestracyjne dotyczące oferty zostało złożone i uznane za skuteczne przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”). Każda spółka spoza USA, która oferuje papiery wartościowe do sprzedaży na terenie USA, może to uczynić wyłącznie na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji. Takie zwolnienie może być realizowane na podstawie Reguły 144A, jako oferta „papierów wartościowych z ograniczeniami”. Oferta z ograniczeniami na terytorium Stanów Zjednoczonych jest często łączona z nieograniczonym plasowaniem papierów wartościowych poza terytorium Stanów Zjednoczonych na podstawie przepisów Regulacji S. Poniżej znajduje się podstawowe podsumowanie Reguły 144A, Regulacji S, ich odpowiednich ograniczeń w zakresie sprzedaży oraz niektórych istotnych różnic pomiędzy tymi dwoma działami Ustawy o Papierach Wartościowych.

Reguła 144A

Reguła 144A Ustawy o Papierach Wartościowych („Reguła 144A”) jest przepisem typu „bezpieczna przystań”, który zapewnia zwolnienie z wymogów rejestracyjnych Ustawy o Papierach Wartościowych. Papiery wartościowe kwalifikujące się do odsprzedaży zgodnie z Regułą 144A to papiery wartościowe emitentów amerykańskich i zagranicznych, które nie są notowane na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych ani nie są notowane w amerykańskim zautomatyzowanym systemie notowań między-dealerskich. Zwolnienie ma zastosowanie do odsprzedaży papierów wartościowych i dlatego każda osoba inna niż emitent może polegać na ochronie wynikającej z Reguły 144A.

Podstawowym warunkiem polegania na Regule 144A jest to, że odsprzedaż papierów wartościowych może być dokonywana wyłącznie na rzecz kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych („QIB”), którzy są generalnie instytucjonalnymi, akredytowanymi inwestorami i łącznie posiadają i inwestują co najmniej 100 milionów USD w papiery wartościowe (10 milionów USD w przypadku dealerów) emitentów niepowiązanych z danym podmiotem. Duży wolumen papierów wartościowych w połączeniu z wiedzą instytucjonalną dają QIB możliwość wymiany papierów wartościowych bez tak wysokiego standardu ochrony SEC. W przypadku ofert w ramach Reguły 144A, odsprzedawane papiery wartościowe muszą również (i) należeć do innej klasy niż papiery wartościowe notowane na amerykańskiej krajowej giełdzie papierów wartościowych oraz (ii) nie mogą być papierami wartościowymi otwartej spółki inwestycyjnej, funduszu powierniczego lub spółki wydającej certyfikaty na kwotę nominalną, która podlega obowiązkowi rejestracji zgodnie z Ustawą o spółkach inwestycyjnych z 1940 r. (Investment Company Act of 1940). Odsprzedawca i każda osoba działająca w jego imieniu, która sprzedaje papiery wartościowe zgodnie z Regułą 144A, podlega również warunkowi, że nie może składać ofert osobom innym niż te, które w jego uzasadnionym przekonaniu są QIBs.

Regulacja S

Regulacja S na mocy Ustawy o Papierach Wartościowych („Regulacja S”) jest przepisem „bezpiecznej przystani”, który określa okoliczności, w których oferty i sprzedaż papierów wartościowych zostaną uznane przez SEC za dokonane poza terytorium Stanów Zjednoczonych. Jeżeli wymogi Regulacji S zostaną spełnione, uczestnicy oferty będą chronieni przed odpowiedzialnością wynikającą z amerykańskich przepisów dotyczących papierów wartościowych.

Reguła 903 Regulacji S reguluje oferty i sprzedaż papierów wartościowych przez emitenta i wszelkie odpowiednie „podmioty powiązane” lub wszelkie osoby działające w imieniu wyżej wymienionych. Zasada ta ustanawia ograniczenia sprzedaży, które mogą spowodować utratę przez emitenta lub podmiot stowarzyszony wyłączenia „bezpiecznej przystani” przewidzianej w Regulacji S i narazić ich na odpowiedzialność. Zasada 903 ustanawia trzy kategorie ofert, określone w dużej mierze przez status emitenta.

Podstawowymi wymogami Regulacji S jest to, aby oferta była „transakcją zagraniczną” i aby nie było „ukierunkowanych działań sprzedażowych” w związku z ofertą w USA. Oferta lub sprzedaż papierów wartościowych jest dokonywana w „transakcji zagranicznej”, jeśli (i) oferta nie jest skierowana do osoby w Stanach Zjednoczonych; oraz (ii) albo (A) w momencie składania zamówienia kupujący znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi lub sprzedający i jakakolwiek osoba działająca w jego imieniu mają uzasadnione powody sądzić, że kupujący znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi; lub (B) transakcja jest realizowana w, na lub za pośrednictwem fizycznego parkietu ustanowionej zagranicznej giełdy papierów wartościowych, która znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi. „Działania w zakresie sprzedaży bezpośredniej” oznaczają wszelkie działania podejmowane w celu lub takie, co do których można w sposób uzasadniony oczekiwać, że będą miały wpływ na kształtowanie rynku w Stanach Zjednoczonych w odniesieniu do papierów wartościowych oferowanych na podstawie Rozporządzenia S, w tym umieszczenie reklamy w publikacji o powszechnym obiegu w Stanach Zjednoczonych.

Różnice pomiędzy Przepisem 144A a Rozporządzeniem S

Podstawową różnicą pomiędzy Przepisem 144A a Rozporządzeniem S jest to, że papiery wartościowe zgodnie z Przepisem 144A mogą być w posiadaniu wyłącznie QIBs, podczas gdy papiery wartościowe zgodnie z Rozporządzeniem S mogą być w posiadaniu posiadaczy spoza USA. Ponieważ Regulacja S ma zastosowanie wyłącznie do ofert offshore i nie może być sprzedawana w USA, taka oferta nie może być zintegrowana z ofertą na podstawie Reguły 144A. Nierzadko jednak oferta ograniczona na mocy Reguły 144A jest przeprowadzana jednocześnie z nieograniczoną ofertą offshore na mocy Regulacji S.

Ogłoszenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.