COLACE

Allmän information om administration
För förvaringsinformation, se den specifika produktinformationen i avsnittet Hur levereras.
Ruttspecifik administrering
Oral administrering
Orala fasta formuleringar
-Giv tabletter eller mjukgelkapslar med ett fullt glas vatten.
Undvik om möjligt att tugga eller krossa orala fasta formuleringar; smaken är oacceptabel för de flesta patienter.
Orala flytande formuleringar
-Oral lösning: Mät den dos som ska administreras med hjälp av en kalibrerad mätanordning för att säkerställa korrekt dosering. Lösningen ska blandas med 6-8 ounces mjölk, fruktjuice eller modersmjölksersättning för att maskera den bittra smaken och förhindra halsirritation.
Rektal administrering
Enema
-Instruera patienten att ligga på vänster sida med övre knäet böjt och armarna bekvämt vilande. Alternativt kan patienten knäböja och sedan sänka huvudet och bröstet framåt tills vänster sida av ansiktet vilar på en yta med armarna bekvämt vikta.
Öppna tuben genom att vrida av och ta bort spetsen. Fukta tubens skaft med vatten eller några droppar av läkemedlet. Det rekommenderas att applicera smörjmedel på analområdet innan lavemanget sätts in.
-Med jämnt tryck, för försiktigt och försiktigt in tubens skaft i rektum. Kläm ihop tuben för att tömma innehållet och håll tuben klämd tills den är helt avlägsnad från ändtarmen. Kasta bort den tomma tuben.

Sjukmedel som docusat orsakar sällan biverkningar. Ibland kan lindriga gastrointestinala kramper förekomma. Irritation i halsen har rapporterats efter oral administrering av flytande docusatpreparat, särskilt om preparaten inte är ordentligt utspädda med vätska före administrering. Överdrivna orala doser kan ge lös avföring och sällan diarré. Utslag (ospecificerat) har sällan rapporterats med alla doseringsformer. Rectal irritation kan förekomma med rektala preparat; om irritation eller utslag runt anus uppträder ska användningen avbrytas.

För egenbehandling med ett docusatlaxermedel ska patienterna uppmanas att konsultera sin sjukvårdspersonal om de märker en plötslig förändring i tarmvanor som kvarstår i två veckor. Patienter ska inte använda denna produkt under en period >= 1 vecka utan att konsultera vårdgivaren. Patienter ska inte använda denna produkt om de upplever buksmärtor, illamående och/eller kräkningar. Om produkten inte ger avföring efter användning eller om rektal GI-blödning uppstår ska patienterna dessutom instrueras att avbryta användningen av laxermedel och konsultera sin läkare eftersom detta kan tyda på ett allvarligt tillstånd. Om en patient använder en rektal formulering ska patienten uppmanas att följa korrekt administreringsteknik; att forcera lavemanget kan leda till skada och skada på rektum. För patienter med nedsatt rektalfunktion, inklusive förlust av känsel, är tillfälliga rektalundersökningar motiverade.

Beskrivning: Salter av docusat är avföringsmedel som används för att behandla eller förebygga förstoppning eller för att förhindra fekal impaktion. Docusat salufördes ursprungligen som dioktyl(salt)sulfosuccinat, men senare förkortades det generiska namnet till den nuvarande versionen. Saltformerna av docusat (t.ex. docusatnatrium, docusatkalium eller docusatkalcium) anses vara kliniskt utbytbara när det gäller terapeutisk effekt; var och en ger minimala mängder av de associerade katjonerna. En avföringsmjukare rekommenderas för att underlätta passage av avföring hos pediatriska patienter med idiopatisk förstoppning. Docusatnatriumlösning har använts effektivt i denna population; lösningens bittra smak begränsar dock dess acceptans. Smaklösa alternativ, t.ex. polyetylenglykol (t.ex. Miralax), kan vara att föredra. Intressant nog har docusatnatriumlösning administrerats utanför märkningen som ett ceruminolytiskt medel för att underlätta avlägsnandet av öronvax efter cerumenimpaktion. Läkemedlet kan dock inte erbjuda någon tydlig fördel jämfört med andra allmänt använda behandlingar, inklusive saltlösning för spolning av den yttre hörselgången, och därför används det vanligtvis inte på detta sätt. Docusat finns tillgängligt för receptfritt bruk (OTC) i USA och används kliniskt hos pediatriska patienter så unga som spädbarn mot förstoppning.

För förebyggande och behandling av förstoppning:
Oral dosering (oral lösning innehållande 10 mg/ml docusatnatrium):
Neonater och spädbarn yngre än 6 månader: Specifika doseringsrekommendationer tillhandahålls inte av tillverkaren; använd endast under medicinsk övervakning.
Spädbarn 6 månader och äldre* och barn yngre än 2 år*: 12,5 mg PO 3 gånger dagligen, rekommenderas enligt behandlingsriktlinjer för idiopatisk förstoppning hos barn. I klinisk praxis har 10 till 40 mg/dag PO givet i enstaka eller delade doser också använts effektivt. Använd endast under medicinsk övervakning.
Barn 2 till 11 år: 25 till 100 mg/dag PO givet i enstaka eller delade doser. Enligt behandlingsriktlinjer för idiopatisk förstoppning hos barn har 12,5 till 25 mg PO 3 gånger dagligen rekommenderats.
Barn 12 år och äldre och ungdomar: 50 till 200 mg/dag PO som ges i enstaka eller delade doser. Upp till 500 mg/dag PO i delade doser rekommenderas enligt behandlingsriktlinjer för idiopatisk förstoppning hos barn.
Oral dosering (oral sirap innehållande 60 mg/15 ml dokusatnatrium):
Neonater, spädbarn och barn yngre än 2 år: Specifika doseringsrekommendationer tillhandahålls inte av tillverkaren; använd endast under medicinsk övervakning.
Barn 2 till 11 år: 60 till 150 mg/dag (15 till 37,5 ml/dag) PO ges i enstaka eller delade doser.
Barn 12 år och äldre och ungdomar: 60 till 360 mg/dag (15 till 90 ml/dag) PO ges i enstaka eller delade doser.
Oral dosering (orala vätskefyllda kapslar, mjukgeler eller tabletter som innehåller dokusatnatrium):
Neonater, spädbarn och barn yngre än 2 år: Specifika doseringsrekommendationer tillhandahålls inte av tillverkaren; använd endast under medicinsk övervakning.
Barn 2 till 11 år: 50 till 150 mg/dag PO ges i enstaka eller delade doser.
Barn 12 år och äldre och ungdomar:
Oral dosering (kapslar som innehåller docusatkalcium):
Spädbarn och barn yngre än 12 år: 50 till 300 mg/dag PO ges i enstaka eller delade doser: Doseringsform vanligen inte för administrering till pediatriska patienter yngre än 12 år.
Barn 12 år och äldre och Ungdomar: 240 mg/dag PO.
Rektal dosering (100 mg lavemang; t.ex. Docusol Kids):
Barn 2 till 11 år: 1 lavemang (100 mg) per rektum dagligen vid behov. En tarmrörelse produceras i allmänhet inom 2 till 15 minuter efter administrering. Använd inte produkten längre än 1 vecka om du inte är under överinseende av en läkare.
Rektaldosering (283 mg lavemang; t.ex. Enemeez):
Barn 2 till 11 år: 1 lavemang (283 mg) per rektum dagligen vid behov; använd endast efter samråd med läkare. En tarmrörelse produceras i allmänhet inom 2 till 15 minuter efter administrering. Använd inte produkten längre än 1 vecka om den inte används under överinseende av läkare.
Barn och ungdomar 12 år och äldre: 1 till 3 rektala lavemang dagligen efter behov. En tarmrörelse produceras i allmänhet inom 2 till 15 minuter efter administrering. Använd inte produkten längre än 1 vecka om du inte är under överinseende av en läkare.
Rektal dosering (283 mg lavemang; t.ex. Docusol):
Barn och ungdomar 12 år och äldre: 1 till 3 rektala lavemang dagligen vid behov. En tarmrörelse produceras i allmänhet inom 2 till 15 minuter efter administrering. Använd inte produkten längre än 1 vecka om du inte är under överinseende av en läkare.
Oral dosering (oral lösning innehållande 50 mg/15 ml docusatnatrium):
Neonater, spädbarn och barn yngre än 2 år: Specifika doseringsrekommendationer tillhandahålls inte av tillverkaren; använd endast under läkares överinseende.
Barn 2 till 11 år: 50 till 150 mg/dag (15 till 45 ml/dag) PO ges i enstaka eller delade doser.
Maximala doseringsgränser:
-Neonater
Säkerhet och effekt har inte fastställts.
Spädbarn
>= 6 månader: Upp till 40 mg/dag PO av dokusatnatrium har använts kliniskt off-label under medicinsk övervakning.
-Barn
2-11 år: 150 mg/dag PO för dokusatnatrium; 283 mg/dag (ett lavemang på 283 mg) PR för dokusatnatrium.
>= 12 år: 240 mg/dag PO för dokusatkalcium; upp till 500 mg/dag PO för dokusatnatrium enligt riktlinjerna; 849 mg/dag (tre lavemang på 283 mg) PR för dokusatnatrium.
-Ungdomar
240 mg/dag PO för docusatkalcium; upp till 500 mg/dag PO för docusatnatrium har använts enligt riktlinjerna; 849 mg/dag (tre 283 mg lavemang) PR för docusatnatrium.
Patienter med nedsatt leverfunktion Dosering
Ingen dosjustering behövs.
Patienter med nedsatt njurfunktion Dosering
Ingen dosjustering behövs.
*Inte FDA-godkänd indikation

Monografins innehåll är under utveckling

Ansvarsmekanism: Docusat är en anjonisk ytaktiv substans (dvs. ett ytaktivt medel). Det sänker ytspänningen vid olje-vattengränssnittet i avföringen, vilket gör att vatten och lipider kan tränga in i avföringen. Detta bidrar till att återfukta och mjuka upp det fekala materialet, vilket underlättar en naturlig avföring. Vid vanliga rekommenderade doser uppvisar docusat liten inneboende stimulerande verkan och kan därför inte betraktas som ett laxermedel. Docusat har en fördröjd verkan, med en uppmjukning av avföringen som blir tydlig efter 1-3 dagars behandling.

Farmakokinetik: Docusatkalcium administreras oralt; docusatnatrium administreras oralt och rektalt. Eftersom docusatsalter absorberas minimalt och utövar sina effekter lokalt gäller inte standardparametrar för farmakokinetik. En viss systemisk absorption sker i jejunum och duodenum, men omfattningen av denna är okänd och är sannolikt inte signifikant; alla systemiskt absorberade läkemedel utsöndras därefter i gallan. Fekal uppmjukning börjar 1-3 dagar efter påbörjad oral docusatadministrering.
Affekterade cytokrom P450-isoenzymer: inga

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.