Legal Assistance Foundation of Chicago

Sista uppdateringen gjordes den 30 januari 2013.

Välkommen till webbplatsen namati.org (”Webbplatsen”), som drivs av Namati, Inc., ett bolag i Delaware (”Namati”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”). Din användning av webbplatsen eller användning av någon av de tjänster som erbjuds på eller via webbplatsen (tillsammans ”tjänsterna”) omfattas av dessa användarvillkor (”villkoren”). Vi kan när som helst ändra villkoren utan att meddela dig detta genom att publicera reviderade versioner av villkoren på vår webbplats. Din användning av webbplatsen och alla tjänster utgör ditt bindande godkännande av villkoren och Namatis sekretesspolicy, inklusive eventuella ändringar som vi gör. Om du inte godkänner villkoren får du inte använda denna webbplats.

Accessing the site

Eligibility, Registration and Account Responsibility

Du måste registrera dig för att kunna ladda upp Verktyg till Verktygsdatabasen, få full tillgång till Verktyg, delta i diskussionsforum och fullt ut utnyttja alla nätverksfunktioner på webbplatsen. För att registrera dig måste du vara 18 år eller äldre, ha den nödvändiga makten och befogenheten att ingå villkoren, sanningsenligt och korrekt tillhandahålla all erforderlig information, inklusive en legitim e-postadress, och erhålla ett unikt användarnamn och lösenord.

Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt konto och ditt lösenord, och du samtycker till att ta ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt konto eller lösenord. Dessutom rekommenderas du starkt att upprätthålla och skydda din integritet genom att noggrant välja vilken personligt identifierbar information du tillhandahåller på webbplatsen.

Risktagande

Din användning av webbplatsen sker på egen risk, inklusive risken att du utsätts för innehåll som du tycker är stötande eller som är felaktigt, stötande eller på annat sätt olämpligt. Din användning av webbplatsen innebär att du bekräftar att du bär alla risker som är förknippade med användningen av sådant innehåll.

CONTENT

Acceptabla användningsområden

Vår webbplats innehåller en kombination av innehåll som vi, våra användare och andra tredje parter skapar (kollektivt kallat ”innehåll”). Allt innehåll som är tillgängligt via webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, skriftligt innehåll, fotografier, grafik, bilder, illustrationer, varumärken, logotyper, ljud- eller videoklipp och animationer, är varumärkes- eller upphovsrättsligt skyddat. Innehåll som läggs upp i verktygsdatabasen på namati.org/tools (sådant innehåll, ”verktygen”) är avsett att användas som en del av en plattform som tillhandahålls för att praktiker ska kunna dela med sig av erfarenheter och resurser, inklusive, men inte begränsat till, forskning, utbildningsmaterial, verktyg för övervakning och utvärdering, system för ärendehantering och strategier för påverkansarbete. Du får använda ett verktyg för att hjälpa till att utföra påverkansarbete i enlighet med Namatis uppdrag som publicerats på https://namati.org/about/our-mission (”uppdraget”), förutsatt att din användning av ett verktyg inte på något sätt bryter mot någon lag i den jurisdiktion där verktyget används. Med undantag för vad som tillåts här, får du inte använda, lagra, visa, ändra, reproducera, publicera, överföra, delta i överföringen eller försäljningen av, skapa derivatverk av, distribuera, offentligt framföra, offentligt visa eller på något sätt utnyttja något av materialen eller innehållet på webbplatsen helt eller delvis.

Bidrag till innehåll

Du är ensam ansvarig för allt material, oavsett om det är offentligt eller privat överfört, som du laddar upp, lägger upp, skickar, mejlar, överför eller på annat sätt gör tillgängligt på webbplatsen (”ditt innehåll”). Du försäkrar att du äger eller har de nödvändiga behörigheterna för att använda och godkänna användningen av Ditt innehåll enligt beskrivningen här. Du får inte antyda att ditt innehåll på något sätt sponsras eller stöds av Namati.

Du tar på dig alla risker som är förknippade med att publicera och dela ditt innehåll, inklusive någons tillit till dess kvalitet, noggrannhet eller tillförlitlighet. Förbjudet innehåll inkluderar, men är inte begränsat till, och du försäkrar att du inte kommer att publicera innehåll som är:

 • upphovsrättsskyddat material och varumärken som används utan ägarens uttryckliga tillstånd;
 • reklam, kampanjer, uppmaningar eller erbjudanden om att sälja varor eller tjänster i något kommersiellt syfte;
 • innehåll där du utger dig för att vara en annan person eller enhet;
 • innehåll som enligt Namatis uppfattning är pornografiskt, sexuellt explicit eller obscent;
 • innehåll som enligt Namatis uppfattning utnyttjar barn eller minderåriga;
 • innehåll som Namati har anledning att tro har lagts upp i onda syften, inklusive ärekränkning, förtal, ärekränkning eller trakasserier;
 • Innehåll som Namati, enligt egen uppfattning, anser vara stötande för webbplatsens gemenskap, inklusive, men inte begränsat till, uppenbara uttryck för bigotteri, fördomar, rasism, hat eller profanitet;
 • Innehåll som skulle kunna tolkas som valpropaganda, politisk förespråkande (till skillnad från förespråkande av en fråga som inte fungerar som en politisk kampanjintervention) eller deltagande i en kampanjaktivitet, inklusive, men inte begränsat till, tillhandahållande av information om en specifik politisk kandidat och/eller en kandidats ställningstagande i specifika frågor;
 • innehåll som främjar eller tillhandahåller instruktionsinformation om olaglig eller otillåten verksamhet, eller
 • innehåll som överför eller innehåller virus, skadade filer eller liknande.

Vi kan från tid till annan undersöka innehållet på webbplatsen eller vid uppladdningen. Vi har rätt, men inte skyldighet, att ta bort eller vägra att publicera innehåll som enligt vårt eget gottfinnande kan bryta mot dessa villkor eller som på annat sätt är stötande för oss.

Vi är inte ansvariga för förlust, radering, misslyckande med att lagra, felaktig leverans eller leverans i förtid av innehåll som skickats in till eller överförts via webbplatsen. Vi har ingen skyldighet att behålla eller förse dig med kopior av ditt innehåll och vi garanterar inte heller någon sekretess med avseende på ditt innehåll.

Du får inte lägga upp, eller försöka lägga upp, innehåll som stör vår normala verksamhet eller en annan användares användning och njutning. Du får endast få tillgång till webbplatsen och innehållet genom de gränssnitt som vi tillhandahåller. Du samtycker till att använda webbplatsen och tjänsterna endast för deras avsedda lagliga ändamål och i enlighet med gällande lagar.

Vår rätt att använda ditt innehåll

Du intygar att du antingen (i) äger alla immateriella rättigheter till ditt innehåll, eller (ii) att du, när du publicerar eller överför ditt innehåll, agerar med tillåtelse från ägarna av sådant innehåll för att både (a) publicera sådant innehåll och för att (b) bevilja ytterligare licenser för sådant innehåll eller tillstånd att använda sådant innehåll enligt beskrivningen här.

När du lägger upp eller överför ditt innehåll på eller via webbplatsen beviljar du Namati en evig, världsomspännande, oåterkallelig, royaltyfri, icke-exklusiv och underlicensierbar licens (”licensen”) för att använda, reproducera, skapa derivat av, distribuera, offentligt framföra, offentligt visa, överföra, överföra, distribuera, distribuera och publicera ditt innehåll och efterföljande versioner av ditt innehåll i syfte att (i) visa ditt innehåll på webbplatsen, (ii) distribuera ditt innehåll, antingen elektroniskt eller via andra medier, till användare som vill ladda ner eller på annat sätt förvärva det, (iii) lagra Ditt innehåll i en fjärrdatabas som är tillgänglig för slutanvändare, och/eller (iv) tillhandahålla tjänster genom och utanför webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, genomförande av insatser för att utöka det rättsliga inflytandet, erbjudande av tekniskt stöd till utvecklingsorganisationer, regeringar och aktörer i det civila samhället och anordnande av seminarier för medlemmar. Licensen ska gälla distribution och lagring av Ditt innehåll i alla former, medier eller tekniker som nu är kända eller senare utvecklas.

Användarnas rätt att använda Ditt innehåll

När du lägger upp eller överför Ditt innehåll på eller via webbplatsen beviljar du också oåterkalleligen användarna av webbplatsen rätten att få tillgång till och använda Ditt innehåll i samband med användningen av webbplatsen.

Avvikelse på vår webbplats

Om vi begär registreringsinformation från dig kommer du att förse oss med sann, korrekt, aktuell och fullständig information. Om du registrerar dig för en organisations räkning, försäkrar du att du har nödvändiga tillstånd och/eller befogenheter från den organisationen för att (i) registrera organisationen som medlem på webbplatsen och (ii) agera för organisationens räkning och i organisationens namn i alla interaktioner med webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, publicering av innehåll till verktygsdatabasen och diskussionsforum. Du ska omedelbart uppdatera din registrering eller din organisations registrering för att hålla den korrekt, aktuell och fullständig. Om vi ger dig ett lösenord får du inte avslöja det för någon annan och du får inte använda någon annans lösenord. Du samtycker till att omedelbart meddela oss om obehörig användning av dina lösenord eller konton eller om någon annan säkerhetsöverträdelse. Vi ansvarar inte för någon förlust eller skada som kan uppstå om du inte uppfyller dessa krav.

Tekniken och programvaran som ligger till grund för webbplatsen och tjänsterna tillhör Namati och våra entreprenörer. Du samtycker till att inte kopiera, ändra, hyra ut, leasa, låna ut, sälja, överlåta, distribuera eller omvända tekniken eller programvaran som ligger till grund för webbplatsen eller tjänsterna. Du samtycker till att inte ändra den programvara som ligger till grund för webbplatsen på något sätt eller i någon form eller att använda modifierade versioner av sådan programvara, inklusive, utan begränsning, i syfte att få obehörig åtkomst till webbplatsen.

Förbjudet beteende

Och utan att begränsa det föregående samtycker du till att du inte kommer att använda vår webbplats för att vidta någon av följande åtgärder:

 • förtala, missbruka, trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt kränka andras lagliga rättigheter;
 • publicera, publicera, lägga upp, ladda upp, skicka e-post, distribuera eller sprida (kollektivt ”överföra”) olämpligt, profant, ärekränkande, intrångsgörande, obscent, oanständigt eller olagligt innehåll;
 • Sända filer som innehåller virus, korrupta filer eller annan liknande programvara eller program som kan skada eller negativt påverka driften av en annan persons dator, webbplatsen, programvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning;
 • Att marknadsföra eller erbjuda försäljning av varor eller tjänster i kommersiellt eller annat syfte;
 • Överföra undersökningar, tävlingar, pyramidspel, skräppost, oönskad reklam eller marknadsföringsmaterial eller kedjebrev;
 • nedladdning av filer som du vet eller rimligen borde veta att de inte kan erhållas lagligt på ett sådant sätt;
 • förfalskning eller borttagning av författaruppgifter, juridiska eller andra korrekta meddelanden eller äganderättsbeteckningar eller etiketter om ursprunget eller källan till programvara eller annat material;
 • begränsa eller hindra någon annan användare från att använda och njuta av något offentligt område på webbplatsen;
 • använda webbplatsen på ett sätt som stör vår normala verksamhet eller en annan användares användning och nöje;
 • samla in eller lagra personlig information om andra slutanvändare;
 • stör eller avbryta webbplatsen, servrar eller nätverk;
 • utge dig för att vara en person eller enhet, inklusive, men inte begränsat till, en representant för Namati, eller felaktigt ange eller på annat sätt missuppfatta din tillhörighet till en person eller enhet;
 • förfalskar rubriker eller manipulerar identifierare eller andra data för att dölja ursprunget till innehåll som överförs via webbplatsen eller för att manipulera din närvaro på webbplatsen;
 • genomför någon åtgärd som innebär en orimligt stor eller oproportionerligt stor belastning på vår infrastruktur; eller
 • engagerar dig i olaglig verksamhet.

Om du väljer ett användarnamn som, enligt vårt eget gottfinnande, är obscent, oanständigt eller kränkande, förbehåller vi oss rätten att, utan föregående meddelande till dig, automatiskt ändra ditt användarnamn, radera dina inlägg från Webbplatsen, neka dig tillgång till Webbplatsen eller använda någon kombination av dessa alternativ.

Otillåten åtkomst till Webbplatsen är ett brott mot dessa villkor och ett brott mot lagen. Du samtycker till att inte använda några automatiserade medel, inklusive, utan begränsning, agenter, robotar, skript eller spindlar, för att få tillgång till, övervaka eller kopiera någon del av webbplatsen, med undantag för de automatiserade medel som vi har godkänt i förväg och skriftligen.

Användning av webbplatsen är föremål för befintliga lagar och rättsliga processer. Ingenting i dessa villkor ska begränsa vår rätt att följa statliga, domstols- och lagföringsförfrågningar eller krav som rör din användning av Webbplatsen.

NAMATIS RÄTTIGHETER

Vi har rätt, men inte skyldighet, att vidta någon av följande åtgärder, efter eget gottfinnande, när som helst och av vilken anledning som helst utan att ge dig något förhandsbesked:

 • begränsa, avbryta eller avsluta din tillgång till alla eller någon del av våra tjänster om du inte följer dessa villkor;
 • ändra, avbryta eller avbryta alla eller någon del av våra tjänster;
 • vägra, flytta eller ta bort innehåll;
 • vägra att registrera användarnamn som kan anses vara stötande;
 • fastställa allmänna rutiner, avgifter och policyer avseende webbplatsen och de tjänster vi tillhandahåller.

Du samtycker till att vi inte kommer att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för att vi vidtar någon av dessa åtgärder.

Du förstår och samtycker till att våra tjänster kan innehålla kommunikationer, t.ex. servicemeddelanden och administrativa meddelanden från oss, och att dessa kommunikationer anses vara en del av tjänsterna. Vi kan också komma att kontakta dig via e-post för att meddela dig om särskilda evenemang som är tillgängliga för registrerade på webbplatsen. Genom att bli registrerad på webbplatsen samtycker du till att ta emot dessa meddelanden. Du kommer att kunna välja att inte ta emot dessa meddelanden.

Denna webbplats erbjuder inte professionell rådgivning

Sajten är avsedd att ge allmän information om Namati, dess uppdrag att ge juridiskt inflytande och de program och den forskning som vi stödjer, samt att förse yrkesverksamma med ett onlinenätverk för utbyte av resurser och erfarenheter, inklusive forskning, utbildningsmaterial, övervaknings- och utvärderingsverktyg, system för ärendehantering och strategier för påverkansarbete. Webbplatsen är inte inriktad på att tillhandahålla professionell rådgivning eller information. Innehåll som publiceras på webbplatsen ska endast betraktas som åsikter och ska inte ses som en ersättning för, utan begränsning, juridisk eller annan professionell rådgivning från en kvalificerad tjänsteleverantör. Vi lämnar inga utfästelser eller garantier om åtgärder som vidtas av någon person som förlitar sig på den information som tillhandahålls via webbplatsen. Vi är inte ansvariga för eventuella skador som kan uppstå, inklusive men inte begränsat till direkta, indirekta, följdskador, särskilda eller andra skador eller ekonomisk förlust, sjukdom, skada eller dödsfall.

Tredje parts webbplatser, produkter och tjänster

Sajten ger tillgång till och innehåller länkar till tredje parts webbplatser och tjänster på Internet. Att dessa länkar och tjänster finns med på webbplatsen innebär inte att vi godkänner materialet på dessa webbplatser från tredje part och innebär inte att vi har något samarbete med ägarna eller operatörerna av dessa webbplatser och tjänster från tredje part. Din användning av sådana webbplatser och tjänster från tredje part omfattas av de villkor som fastställs av webbplatsen eller tjänsten från tredje part i fråga. Vi har ingen kontroll över dessa tredje parter och vi är inte ansvariga för deras verksamhet. Du kan få e-postmeddelanden från tredje part om du använder en tredjepartstjänst som tillhandahålls via webbplatsen.

Vi säljer, återförsäljer eller licensierar inte produkter eller tjänster som är relaterade till tredjepartswebbplatser, och vi frånsäger oss allt ansvar för eller ansvar i samband med dem. Din korrespondens eller relaterade aktiviteter med tredje part, inklusive betalningstransaktioner och varuleveranser, förblir enbart mellan dig och den tredje parten. Du samtycker till att vi inte kommer att vara ansvariga för eller hållas ansvariga för någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av dina transaktioner med tredje part. Alla frågor, klagomål eller anspråk som rör produkter eller tjänster från tredje part bör riktas till lämplig leverantör.

PRIVÅRSPOLICY

Du intygar att du har läst, förstått och accepterat vår integritetspolicy (”Integritetspolicy”). Observera att vi kan komma att lämna ut information om dig till tredje part om du har begärt eller godkänt utlämnandet eller om vi i god tro tror att ett sådant utlämnande rimligen är nödvändigt för att (i) vidta åtgärder avseende misstänkt olaglig verksamhet, (ii) genomdriva eller tillämpa våra villkor och vår integritetspolicy, (iii) följa en rättslig process eller annan myndighetsförfrågan, t.ex. en husrannsakan, en stämning, en lag, ett rättsligt förfarande eller annan rättslig process som vi har fått del av, eller (iv) skydda våra rättigheter, vårt rykte och vår egendom, eller våra användares, dotterbolags eller allmänhetens rättigheter. Klicka här för att se vår fullständiga sekretesspolicy.

Besökare från länder utanför USA

Sajten och tjänsterna erbjuds från USA. Vi gör inga utfästelser eller garantier för att webbplatsen eller tjänsterna är lämpliga eller tillgängliga för användning i länder utanför USA. Besökare som väljer att få tillgång till webbplatsen och tjänsterna från länder utanför USA gör det på eget initiativ och är ansvariga för att följa alla lokala lagar och förordningar som kan gälla för sådan tillgång. Om du använder webbplatsen utanför USA samtycker du till att dina personuppgifter överförs till och behandlas i USA. Tillgång till webbplatsen och tjänsterna är förbjuden om sådan tillgång eller användning bryter mot tillämpliga lagar eller förordningar.

DISKLAIMERAR

Vi frånsäger oss allt ansvar för (i) radering, misslyckande med att lagra, felaktig leverans eller leverans i förtid av information eller material, (ii) skador som uppstår till följd av nedladdning eller åtkomst av information eller material på Internet med hjälp av sökresultat från vår webbplats; och (iii) eventuella tjänsteavbrott som orsakas av vårt underhåll av servrarna eller den teknik som ligger till grund för webbplatsen, fel hos våra tjänsteleverantörer (inklusive telekommunikations-, värd- och kraftleverantörer), datavirus, naturkatastrofer eller annan förstörelse eller skada på våra anläggningar, naturkatastrofer, krig, inbördes oroligheter eller andra orsaker som ligger utanför vår rimliga kontroll.

VI GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN ELLER FELFRI. VI LÄMNAR INTE HELLER NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER OM INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN. WEBBPLATSEN OCH INNEHÅLLET DISTRIBUERAS ENLIGT PRINCIPEN ”I BEFINTLIGT SKICK, I TILLGÄNGLIGT SKICK”. ALLT MATERIAL SOM DU LADDAR NER ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLER VIA WEBBPLATSEN SKER EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH PÅ EGEN RISK, OCH DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ DITT DATORSYSTEM ELLER FÖRLUST AV DATA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ATT DU LADDAR NER SÅDANT MATERIAL. Vi lämnar inga garantier för att (i) webbplatsen uppfyller dina krav, (ii) webbplatsen är oavbruten, tidsenlig, säker eller felfri, (iii) de resultat som kan erhållas från användningen av webbplatsen är exakta eller tillförlitliga, (iv) KVALITETEN AV PRODUKTER, TJÄNSTER, INFORMATION ELLER ANDERT MATERIAL SOM DU FÅR MED HEMSIDAN ÄR AVTALET kommer att motsvara DINA FÖRVÄNTNINGAR, ELLER (v) FEL kommer att rättas till. VI GÖR INGA UTTALANDEN ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER OM ÄGANDERÄTT ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ICKE ÖVERTRÄDELSE MED AVSEENDE PÅ WEBBPLATSEN, NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGON AV VÅRA TJÄNSTER, VERKTYG, PRODUKTER ELLER EGENSKAPER. DU SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT DU TAR PÅ DIG HELA RISKEN NÄR DET GÄLLER WEBBPLATSENS KVALITET OCH PRESTANDA OCH INNEHÅLLETS RIKTIGHET ELLER FULLSTÄNDIGHET. DESSUTOM GARANTERAR VI INTE RIKTIGHETEN, INTEGRITETEN ELLER KVALITETEN PÅ INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN, OCH DU FÅR INTE FÖRLITA DIG PÅ NÅGOT AV DETTA INNEHÅLL. UTAN BEGRÄNSNING ÄR VI INTE ANSVARIGA FÖR INLÄGG AV ANVÄNDARE I INTERAKTIVA DELAR AV WEBBPLATSEN, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, VERKTYGSDATABASEN.

VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, ÄVEN OM VI HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR.
VISSA STATER TILLÅTER INTE UTESLUTNING AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR ELLER UTESLUTNINGAR KANSKE INTE ÄR TILLÄMPLIGA PÅ DIG. I SÅDANA STATER SKA VÅRT ANSVAR BEGRÄNSAS I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER.

FÖRBINDELSE

Vid användning av webbplatsen samtycker du till att ersätta, försvara och hålla Namati och alla dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, representanter, medlemmar i Advisory Council, medlemmar i Network Guidance Committee, agenter, informationsleverantörer och licensgivare (kollektivt: ”Namati”, ”Namati”, ”Namati”, ”Namati”, ”Namati”, ”Namati”, ”Namati”, ”Namati”, ”Namati” och ”Namati”, Namati-parterna”) från och mot allt ansvar, alla förluster, kostnader och utgifter (inklusive advokatarvoden) som Namati-parterna ådrar sig i samband med anspråk, inklusive, men inte begränsat till, anspråk på ärekränkning, kränkning av publicitets- och/eller integritetsrättigheter, upphovsrättsintrång eller varumärkesintrång som uppstår på grund av följande:

 • din användning av webbplatsen;
 • din användning av webbplatser och tjänster från tredje part som nås via webbplatsen;
 • någon användning eller påstådd användning av dina konton eller dina lösenord av någon person, oavsett om den är auktoriserad av dig eller inte;
 • innehållet, kvaliteten eller prestandan hos det innehåll som du skickar till webbplatsen;
 • din anslutning till webbplatsen;
 • din överträdelse av dessa villkor; eller
 • din överträdelse av någon annan persons eller enhets rättigheter.

Du samtycker också till att ta ensamt ansvar för eventuella royalties, avgifter eller andra pengar som är skyldiga någon person på grund av innehåll som du lägger upp eller överför via webbplatsen eller de tjänster som vi tillhandahåller.

Vi förbehåller oss rätten att på egen bekostnad ta på oss det exklusiva försvaret och kontrollen av alla ärenden för vilka du måste hålla oss skadeslösa, och du samtycker till att samarbeta med vårt försvar av dessa krav.

GÖRANDE LAG

Då du besöker eller använder webbplatsen samtycker du till att lagarna i delstaten New York, utan hänsyn till principer om lagkonflikter, ska styra vår sekretesspolicy och dessa villkor samt alla tvister av något slag som kan uppstå mellan dig och Namati. Du samtycker till att alla rättsliga eller ekvivalenta åtgärder som uppstår till följd av eller har samband med någon användning av webbplatsen endast kommer att inges i statliga eller federala domstolar i New York County, och du samtycker härmed till och underkastar dig dessa domstolars personliga jurisdiktion i syfte att föra en sådan talan.

Ansedel om upphovsrättspolicy och Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”)

Material kan göras tillgängligt via webbplatsen av tredje part som inte står under vår kontroll. Namati respekterar andras upphovsrättsliga intressen och kräver därför att våra användare följer alla villkor om upphovsrätt. Det är vår policy att avsluta användarkonton om de inte följer vår policy för upphovsrätt.

Om du anser att något innehåll som visas på eller överförs via webbplatsen bryter mot dessa villkor eller din upphovsrätt ber vi dig att rapportera överträdelsen. Vid brott mot upphovsrätten ska du lämna ett skriftligt meddelande med en fysisk eller elektronisk signatur och följande information:

 • en beskrivning av det upphovsrättsskyddade verk eller annan intellektuell äganderätt som du hävdar har kränkts;
 • en beskrivning av var det material som du hävdar kränks finns på webbplatsen (inklusive den exakta webbadressen);
 • en adress, ett telefonnummer och en e-postadress där vi kan kontakta dig och, om det är annorlunda, en e-postadress där den påstådda intrångsgörande parten, om inte Namati, kan kontakta dig;
 • ett uttalande om att du i god tro tror att användningen inte är tillåten av innehavaren av upphovsrätten eller annan immateriell rättighet, av dennes ombud eller enligt lag; och
 • ett uttalande av dig under straffrättslig påföljd av mened om att informationen i ditt meddelande är korrekt och att du är innehavaren av upphovsrätten eller den intellektuella äganderätten eller att du är behörig att handla på innehavarens vägnar.

Alla meddelanden ska skickas till vårt utsedda ombud enligt följande:

 • McKinley Charles, c/o Namati
 • 1616 P Street NW, Suite 101
 • Washington, DC 20036

Det är ofta svårt att avgöra om dina immateriella rättigheter har kränkts. Vi kan komma att begära ytterligare information innan vi tar bort material som påstås ha gjort intrång.

MELLANÖVRIGT

Vi kan vara skyldiga enligt statlig eller federal lag att meddela dig om vissa händelser. Du bekräftar och godkänner härmed att sådana meddelanden träder i kraft när vi lägger ut dem på webbplatsen, när vi levererar dem till dig via e-post eller när du på annat sätt får kännedom om sådana meddelanden på annat sätt. Om du inte förser oss med korrekt information kan vi inte hållas ansvariga om vi misslyckas med att meddela dig.

Vår underlåtenhet att utöva eller tillämpa någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor ska inte utgöra ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse.

Du samtycker till att oavsett någon stadga eller lag som säger motsatsen måste alla anspråk eller orsaker till åtgärder som uppstår till följd av eller är relaterade till användningen av webbplatsen eller dessa villkor lämnas in inom en (1) månad efter det att anspråket eller orsaken till åtgärden uppstod, annars kommer det att vara preskriberat för alltid.

Dessa villkor, inklusive sekretesspolicyn, utgör hela avtalet mellan dig och Namati och reglerar din användning av webbplatsen och ersätter alla tidigare avtal som du kan ha med oss.

Om någon del av dessa villkor fastställs vara ogiltig eller ogenomförbar enligt tillämplig lag, kommer den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen att anses ersatt av en giltig, verkställbar bestämmelse som närmast motsvarar avsikten med den ursprungliga bestämmelsen, och resten av villkoren ska fortsätta att gälla fullt ut.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.