Vad man bör leta efter i en grundläggande medlingsutbildning

Som praktiserande medlare får jag ofta telefonsamtal från personer som är intresserade av att själva bli medlare. Dessa personer motiveras av en önskan att hjälpa andra, att övergå till en mer tillfredsställande karriär eller att lära sig färdigheter som hjälper dem att utföra sina nuvarande arbeten på ett mer effektivt sätt. De kommer till mig för att få hjälp med att hitta en plats där de kan få utbildning som hjälper dem att nå sina mål.

Vad jag vanligtvis upptäcker är att de allra flesta av dessa personer inte vet vilka frågor de bör ställa för att hjälpa dem att välja den bästa möjliga utbildningen. De har ingen aning om vad de ska leta efter i ett träningsprogram. Och det är ett stort problem. Samtidigt som det finns utmärkta program som tillhandahåller utbildning i medling finns det också utbildningsprogram som är bedrövligt otillräckliga.

Mitt syfte med att skriva den här artikeln är att öka allmänhetens medvetenhet om vikten av att göra sin hemläxa när det gäller att fatta beslut om att välja en medlingsutbildning. Att gå en medlingsutbildning utgör en investering i din professionella utveckling och representerar ett viktigt åtagande av både tid och pengar. Det sista du vill är att slösa bort någon av dessa värdefulla varor.

Om du är intresserad av att genomgå en utbildning för att bli medlare ska du vara en välinformerad konsument och undersöka utbildare och utbildningsprogram noggrant innan du gör ett åtagande. Följande frågor har tagits fram för att hjälpa dig att samla in den information som du behöver för att fatta ett välgrundat beslut om valet av ett lämpligt utbildningsprogram för medling.

1. Vilka inledande frågor bör jag ställa?

För närvarande finns det inget enhetligt regelverk som styr utövandet av medling, och till skillnad från andra yrken, t.ex. juridik eller medicin, finns det ingen formell licensiering eller legitimering av medlare. Delstater och statliga organ, t.ex. domstolar, ställer olika krav på medlare och medlingsutövning, så du bör ta reda på vilka krav eller kvalifikationsnormer för medlare som anges i den delstat där du planerar att praktisera. (Se avsnitt 3 nedan för information om Massachusetts.) En huvudutbildare eller chef för ett utbildningsprogram bör känna till dessa krav.

För det andra finns det även inom området olika perspektiv på hur själva medlingen ska definieras och vad som utgör utövandet av medling. Du bör vara medveten om att det finns olika modeller och tillvägagångssätt – underlättande, transformativa och utvärderande – i medlingspraxis som definierar medlarens roll på olika sätt. Den underlättande modellen är förmodligen den mest kända och den som lärs ut mest. Se till att ta reda på vilken filosofi utbildningsprogrammet använder sig av och vilka grundläggande övertygelser och värderingar programmet kommer att lära deltagarna.

För det tredje, ta reda på från huvudutbildaren vilka typer av färdigheter och tekniker som de anser är väsentliga för en effektiv medlingspraktik. Fråga vad utbildningen kommer att förbereda deltagarna för när den avslutas. Fråga om programmet använder sig av ensam- eller sammedling och varför.

Fjärde, förutom att fråga om programmets filosofi är det också viktigt att fråga om utformningen av medlingsutbildningsprogrammet. Hur kommer färdigheter och begrepp att läras ut? Vilken information kommer studenterna att få om etiska riktlinjer och frågor? Hur är förhållandet mellan elever och lärare? Hur fördelas tiden mellan presentation, gruppdiskussion och tillämpning, inklusive rollspel? Vilka typer av material, inklusive en handbok, kommer eleverna att få? Hur ser bibliografin ut för detta program?

2. Vad ska jag leta efter hos en huvudutbildare och utbildningsfakultet?

De standarder för medlingsutbildning som utarbetats av Massachusetts Association of Mediation Programs and Practitioners ger goda rekommendationer för utbildarkvalifikationer: ”Medlingsutbildaren bör ha omfattande erfarenhet som medlare för att kunna accepteras som en trovärdig lärare och förebild. Grundliga kunskaper om medlingsprocessen och en medlares tekniker och strategiska val är också viktiga.” Till detta bör läggas en omfattande förståelse för de etiska regler som styr medlarens uppförande.

Finn ut vad du kan om huvudutbildaren, andra medlemmar av utbildningsfakulteten och deras yrkesmässiga bakgrund. Vilken typ av arbete utför de inom medlingsområdet? Vilka typer av ärenden medlar de? Hur länge har de arbetat med medling? Vilken typ av fortbildning har de fått? Hur länge har den organisation som erbjuder utbildningen tillhandahållit medlings- och utbildningstjänster? Hur många personer har de utbildat?

Andra viktiga kvalifikationer att titta på är bland annat om utbildarna:

 • är aktiva inom tvistlösningsområdet genom medlemskap i yrkessammanslutningar, tvistlösningsgrupper,
 • är engagerade i bästa praxis och fortbildning genom att regelbundet uppgradera sina färdigheter och teoretiska grunder genom fortbildning och deltagande i konferenser och andra utbildningsprogram
 • har ett visat engagemang för tvistlösningsvärlden genom initiativ för att öka medvetenheten hos allmänheten och genom att stödja andra tvistlösare
 • genom sina kontakter i tvistlösningsvärlden kan de hjälpa dig att identifiera och nätverka med tvistlösare och andra som kan ge dig handledning, vägledning eller information för att hjälpa dig att komma igång inom medlingsområdet

Jag kan inte betona hur viktiga dessa egenskaper och kvalifikationer är. Även om majoriteten av de organisationer som tillhandahåller medlingsutbildning är legitima och bemannas av kvalificerade utbildare, finns det medlingsutbildningar som långt ifrån uppfyller de accepterade normerna, så det är viktigt att ta reda på allt du kan om programmet och utbildarna. Begär definitivt att få se biografier eller meritförteckningar för utbildarna också.

3. Hur många timmars utbildning behöver jag?

Svaret på den frågan beror på i vilken stat du tänker praktisera. Här i Massachusetts, där jag praktiserar, anger delstatens lag att det krävs minst 30 timmars utbildning för att medlare ska omfattas av lagen om tystnadsplikt för medlare (Massachusetts General Laws Chapter 233, § 23C). Supreme Judicial Court har dessutom nyligen utarbetat riktlinjer för genomförande av kvalifikationsnormer för neutrala personer, där det fastställs krav för medlare i program för tvistlösning med anknytning till domstol. I dessa riktlinjer anges att medlare ska ha minst 30 timmars medlingsutbildning och att 36-40 timmar rekommenderas. Ju fler utbildningstimmar en medlingsutbildning ger deltagarna, desto mer omfattande och djupgående är utbildningen sannolikt.

För att se vad andra stater kräver finns ett utkast till rapport med titeln State Mediator Rosters and Qualifications som utarbetats av Institute of Government, College of Professional Studies vid University of Arkansas i Little Rock, och som ger en översikt över de krav som de femtio staterna ställer på medlare.

4. Vad bör en utbildningsplan omfatta?

En grundläggande utbildningsplan för medling omfattar åtminstone följande ämnen:

 • Översikt över ADR-processer
 • Principer för medling
 • Medlingsprocessens faser och mål
 • Medlarens roll
 • Konfliktens natur/konfliktbeteenden
 • Mediationsfärdigheter, inklusive förhandlingsfärdigheter, interaktivt lyssnande, frågetecken, användning av neutralt språk, omformning, identifiering av intressen, hantering av hinder för en överenskommelse, skrivande av avtal
 • Värderingar och medvetenhet om fördomar
 • Kulturell mångfald
 • Maktobalans
 • Arbete med advokater och företrädare för parter
 • Etiska frågor, inklusive sekretess, opartiskhet, informerat samtycke, intressekonflikter, arvoden, ansvar gentemot tredje part, reklam och värvning, medlarens utträde

Detta material lärs vanligtvis ut med hjälp av en rad olika undervisningsmetoder, inklusive föreläsningar, diskussioner i stora och små grupper, interaktiva övningar och coachade rollspel. Utbildningarna bör ge minst tre tillfällen för en deltagare att spela en medlare i coachade rollspel under överinseende av en erfaren medlare, som kommer att ge feedback för att stödja och underlätta inlärningen.

5.Vad händer när utbildningen är slut? Hur kan jag få erfarenhet och handledning?

Innan du deltar i en grundläggande medlingsutbildning som erbjuds av en organisation, ta reda på vilka möjligheter det finns att skaffa sig erfarenhet av medling efter att utbildningen är avslutad. Sådana möjligheter finns på frivillig basis, vanligtvis i småmål vid lokala distriktsdomstolar. Nybörjarmedlare sätts ihop med mer erfarna medlare för att få coachning och stöd för att utveckla sina färdigheter. Detta kan vara ett effektivt sätt att bygga upp de färdigheter som du har förvärvat under utbildningen och att bekanta dig med andra inom området. Det är i allmänhet ingen kostnad för den frivilliga medlaren att delta i ett sådant program, men du bör vara beredd att fråga om det finns några kostnader eller medlemsavgifter förknippade med frivilligarbetet.

Det finns dessutom organisationer som kan erbjuda praktik för personer som har avslutat ett medlingsprogram. Ett praktikum erbjuder intensiv handledning och coachning till nyutbildade medlare av erfarna och högt kvalificerade mentorer. Syftet är att öka en medlares effektivitet och stödja förvärv, utveckling och förfining av färdigheter och tekniker. Antalet deltagare är vanligtvis begränsat och organisationerna tar vanligtvis ut en avgift för sådana program.

6. Vad kan jag räkna med att betala för en grundläggande medlingsutbildning?

Kostnaden kan variera från så lite som 600 dollar för utbildning som erbjuds genom ett helt frivilligt samhällsmedlingsprogram till flera tusen dollar. I Bostonområdet kan du till exempel räkna med att betala mellan 650 och 1 800 dollar för en grundläggande medlingsutbildning.

En grundläggande medlingsutbildning bör ses som en investering i din professionella utveckling. Och yrkesverksamma som socialarbetare, psykologer, advokater och andra investerar i att skaffa sig den utbildning de behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt, inklusive eftergymnasiala och avancerade examina och fortbildning. De som vill bli medlare bör göra detsamma genom att noggrant välja den utbildning som kommer att förbereda dem för att bli effektiva yrkesmän.

Du bör därför närma dig medlingsutbildning på samma sätt som du skulle närma dig annan yrkesutbildning genom att välja ett utbildningsprogram som hjälper dig att uppnå dina yrkesmässiga och personliga mål. En kvalitativ medlingsutbildning kan kosta mer, men den ger större fördelar i det långa loppet.

7. Var kan jag få medlingsutbildning?

För dig i New England finns information om kommande utbildningsprogram på webbplatsen för Association for Conflict Resolution, New England Chapter (NE-ACR), en icke-vinstdrivande förening som ”ägnar sig åt att betjäna sina medlemmar och allmänheten genom att tillhandahålla sakkunskap och resurser inom området konfliktlösning … medlemmarna är medlare, skiljedomare, facilitatorer och utbildare med olika bakgrunder och yrken från de sex delstaterna i New England”. NE-ACR:s mål är ”att bygga upp förståelsen för och användningen av kvalitativa konfliktlösningstjänster”. Klicka på länken ”Regional ADR Calendar” under rubriken ”Calendar and Events” för en lista över utbildningar som erbjuds runt om i New England. Var dock medveten om att NE-ACR inte kan garantera kvaliteten på de program som anges i kalendern – du måste fortfarande göra din hemläxa innan du gör något åtagande.

Det är ett sätt att hitta utbildningar. Du kan också kontakta ledarna för yrkesföreningar för tvistlösningsutövare i ditt område och be dem om rekommendationer. Association for Conflict Resolution är ett bra ställe för att hitta lokala avdelningar i ditt område, liksom för att hitta professionella medlare i ditt samhälle. Ta reda på vilka utbildningar de kan rekommendera och prata med ett antal utövare.

Det viktiga är dock att vara en välinformerad konsument och göra sin hemläxa. Du kommer att vara glad att du tog dig tid. En förstklassig medlingsutbildning kan vara en kraftfull språngbräda till en framgångsrik karriär inom medlingsområdet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.