What Para-Aortic Nodal Involvement Predicts About Survival in PET-CT-Negative Locally Advanced Cervical Cancer

By Matthew Stenger
September 15, 2013

Advertisering

I en studie som rapporterades i Journal of Clinical Oncology, Sebastien Gouy, MD, från Institut Gustave Roussy och kollegor utvärderade överlevnadsresultaten hos patienter med lokalt avancerad livmoderhalscancer och negativa resultat från positronemissionstomografi/datortomografi (PET-CT) som genomgick laparoskopisk para-aortisk stadieindelningskirurgi före kemoradioterapi.1 De fann att den händelsefria överlevnaden var likartad hos patienter utan nodal inblandning och hos dem med nodal metastasering ≤ 5 mm men betydligt sämre hos dem med nodal inblandning > 5 mm. Resultaten för total överlevnad var liknande.

Studieinformation

Den prospektiva studien utfördes på tre franska comprehensive cancercenter. Totalt omfattade den 237 patienter som behandlades mellan 2004 och 2011 för lokalt avancerad livmoderhalscancer och som hade PET-CT-negativ avbildning av det para-aortiska området och genomgick laparoskopisk para-aortisk lymfadenektomi. Strålningsfälten utvidgades till det para-aortiska området när para-aortiska noder konstaterades vara involverade. Kemoradioterapin var homogen mellan de tre institutionerna. Patienter med en histologisk subtyp med dålig prognos eller peritoneal karcinos exkluderades från studien.

Totalt hade 29 patienter (12,2 %) nodal involvering – dvs. falskt negativa PET-CT-resultat – varav 16 (6,8 %) med en para-aortisk nodal metastasering som mätte > 5 mm och 13 (5,5 %) med en nodal metastasering som mätte ≤ 5 mm. Bland patienter med para-aortisk metastasering ≤ 5 mm hade 10 en enda metastaserande nod och 3 hade två positiva noder. Bland patienter med metastasering > 5 mm hade 3 en enda metastaserande nod.

Överlevnadsutfall

Analys efter antal involverade noder visade 3-års händelsefri överlevnad på 74 %, 81 % och 16 % för dem med 0 involverade noder, 1 involverad nod respektive ≥ 2 involverade noder (P < .001).

Prognostiska faktorer

Faktorer som inte var prognostiska för händelselös överlevnad var histologisk subtyp, stadium, upptag i bäckenet på PET, kemoterapins varaktighet, fördröjning mellan kirurgi och kemoterapi och fördröjning mellan PET-CT och kemoterapi ≥ 30 vs < 30 dagar.

Undersökarna drog slutsatsen: ”Såvitt vi vet är detta den största serien av patienter som rapporterats genomgå en sådan strategi. Vi fick samma överlevnadsfrekvens för patienter med para-aortisk nodal metastasering ≤ 5 mm och patienter utan para-aortisk lymfkörtelpåverkan, vilket tyder på att denna strategi är mycket effektiv hos sådana patienter. Omvänt förblev överlevnaden för patienter med para-aortisk nodal inblandning > 5 mm dålig, trots avsaknaden av extrapelvial sjukdom på PET-CT-avbildning i denna undergrupp.” ■

Offentliggörande: För fullständiga upplysningar från studiens författare, se jco.ascopubs.org.

Referens

1. Gouy S, Morice P, Narducci F, et al: Prospektiv multicenterstudie som utvärderar överlevnaden hos patienter med lokalt avancerad livmoderhalscancer som genomgår laparoskopisk para-aortisk lymfadenektomi före kemoradioterapi i positronemissionstomografins era. J Clin Oncol. July 15, 2013 (early release online).

Kvinnor med livmoderhalscancer med metastaser i para-aortiska lymfkörtlar har historiskt sett haft en dålig prognos, med en total 3-årsöverlevnad på 25-40 %.1-3 Detta har tillskrivits närvaron av dold systemisk sjukdom vid presentationstillfället och en hög frekvens av fjärrrecidiv…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.